Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetusta voidaan antaa vasta Suomeen muuttaneille sekä Suomessa syntyneille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Oppilas opiskelee valmistavassa opetuksessa keskimäärin yhden lukuvuoden. Tavoitteena on saada valmiudet perusopetuksessa opiskelua varten.

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Opetus ryhmässä tapahtuu suomen kielellä ja siinä keskitytään erityisesti suomen kielen opiskeluun. Perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana opiskellaan myös muita oppiaineita. Suomen kielen opiskelun lisäksi valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma ja hänellä on oikeus samanlaisiin tukitoimiin kuin perusopetuksen oppilailla.

Opetuksen aikana oppilaita integroidaan ikätasoaan vastaaviin perusopetuksen opetusryhmiin. Integroinnin tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien ja suomen kielen taidon kehittymistä sekä eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Oppilaan integrointi aloitetaan usein taito- ja taideaineista.

Kun oppilas on saavuttanut riittävän suomen kielen taidon tason, hän siirtyy opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Koulu arvioi, mille luokalle oppilas siirtyy sekä millaista tukea hän jatkossa tarvitsee opiskeluunsa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilas saa osallistumistodistuksen.

Esitteet