Opiskeluhuolto

Kaikilla esi- ja perusopetuksen oppilailla sekä lukion opiskelijoilla on oikeus oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluihin.

Oppilas- ja opiskeluhuoltotyö on ensisijaisesti yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää, koko kouluyhteisöä tukevaa opiskeluhuoltoa. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria, joka edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllinen, ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä, ja se edellyttää yhteistyötä kodin ja koulun välillä.

Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, johon kuuluvan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen. Myös monialaisen asiantuntijaryhmän muodostaminen edellyttää oppilaan tai opiskelijan ja hänen huoltajansa suostumusta.

Opiskelijoiden mielipiteet ja toiveet tulee ottaa huomioon heitä koskevissa päätöksissä opiskelijoiden ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Huoltaja ei saa kieltää opiskelijaa käyttämästä yksilökohtaisia opiskelijahuoltopalveluja.

Koulu antaa tarkempaa tietoa yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluista.

Opiskeluhuolto eri kielillä ja kielimuodoilla