Esityslistat ja pöytäkirjat

Haminan kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa alla olevien painikkeiden kautta.

Esityslista
Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielimen esittelijä erityisestä syystä toisin päätä.

Pöytäkirja
Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla sen jälkeen, kun se on virallisesti tarkastettu ja hyväksytty. Valtuuston, kaupunginhallituksen ja valiokuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Haminan kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla).