Liikunta- ja elintapaneuvonta

Lii­kun­ta­- ja elintapaneu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen.

Liikunta- ja elintapaneuvonta on ilmainen palvelu kaikille haminalaisille, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Voit varata ajan neuvontaan yksin tai yhdessä ystävän, puolison tai perheen kanssa.

Liikuntaneuvojan avulla saat uusia vinkkejä ja ohjausta liikuntaharrastuksen parissa. Saat myös tukea elintapamuutoksessa terveyttä edistävään suuntaan.

Liikuntaneuvontaprosessi aloitetaan alkukartoituksella ja prosessin kesto on yksilöllistä. Toisille riittää 1-2 ohjausta/tapaamista kun taas toisille 6kk kestävä prosessi on toimivampi. Oman liikkumisen arviointia voit tehdä myös ennen tapaamista liikkumistottumusten arvioinnin kautta.

Liikuntaneuvonnan ajanvaraus

Varaa aika tästä!

Liikuntaneuvojan yhteystiedot:

Hanna Hynynen
pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri
Lii­kun­ta­pal­ve­lut