Kirkkojärven Humalniemen laidunnushanke (päättynyt)

Hanke on päättynyt 31.10.2023. Hankkeesta on laadittu loppuraportti.

Kirkkojärven Humalniemeen on käynnistetty laidunnushanke alueen kunnostamiseksi. Hankkeen rahoitusta on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta.

Alueelle on laadittu Kirkkojärven rantaniityn hoitosuunnitelma 2021-2025.

Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on turvata alueen suojeluarvojen säilyminen. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteet ovat mm. muassa linnustollisesti arvokkaat kosteikot, suurruohoniityt ja arvokas perhoslajisto. Laidunnuksella monipuolistetaan alueen ympäristöä ja luodaan lisää elintilaa ja siirtymäreittejä umpeenkasvusta kärsivälle lajistolle. Muiden muassa kahlaaja- ja vesilinnustolle tärkeää elinympäristöä, matalaa rantaniittyä ja avointa vesipintaa luodaan ruovikon niitolla ja laidunnuksella.

Kirkkojärven hoidon tavoitteena on kehittää alueesta matalakasvuinen rantaniitty ja estää pajukkoja ja järviruokoa leviämästä. Alueen laidunnus säilyttää uhanalaisten lajien elinpaikkoja estämällä umpeenkasvua ja lisäämällä myös alueen kasvienlajien monimuotoisuutta. Linnusto hyötyy arvokkaassa lintukohteessa matalakasvuisesta rantaniitystä.

Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen maaperä köyhtyy vähitellen, ja suurruohoniittyjen lajit saavat lisää elintilaa. Laiduneläimet elävöittävät maisemaa, ja ovat kiinnostuksen kohde lähialueen asukkaille. Alueen laidunnus lisää sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteet tiivistettynä:

  • raivataan aitalinjat huhti-toukokuussa, poistetaan pajukkoa ja tehdään vesakon ja taimien raivausta.
  • sähköaidan tekeminen lehmien laidunnusta varten tehdään toukokuussa
  • Humalniemessä kulkeva rantareitistöön liittyvä polku jätetään aitaamisen ulkopuolelle, aita rakennetaan polun itäpuolta mukaillen.
  • Laidunkausi aloitetaan alkukesästä touko-kesäkuussa. Alustavasti suunniteltu eläinmäärä alueelle on noin 7-14 emolehmää vasikoineen. Eläinten sopivaa määrää kokeillaan. Laidunnusta jatketaan elo-syyskuulle asti mikäli ruokaa riittää
  • poistetaan alueelta haitallisia vieraslajeja: jättipalsamia, japanintatarta ja isotuomipihlajaa
  • Ruovikon niittoa ja murskausta tehdään koneellisesti 1-2 kertaa vuodessa

Helmi-elinympäristöohjelma vuosille 2021-2030.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:

Kirsi Seppälä
ympäristötarkastaja
p. 040 534 2413
kirsi.seppala(a)hamina.fi

Anne Repo
vastaava vi­her­työn­joh­ta­ja
Viheralueet

Hankkeessa tapahtuu