Lapsiystävällinen Hamina

HAMINASTA VIELÄ LAPSIYSTÄVÄLLISEMPI KAUPUNKI

Lapsiystävällinen kunta on Unicefin kehittämismalli, jonka avulla ohjataan kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa

Hamina hyväksyttiin mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämismalliin vuonna 2021 joulukuussa. Kehittämistyön varmistamiseksi tehtävään nimettiin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, joka yhdessä koordinaatioryhmän kanssa tukee, seuraa ja raportoi työn etenemistä Unicefille.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä ohjaa nykytilan kartoituksen pohjalta laadittu toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan valittiin Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti viisi tavoitetta ja suunniteltiin niille toimenpiteet.

Toimintasuunnitelmaan kirjatut  tavoitteet ja toimenpiteet koskevat lapsen etua, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista  kunnan rakenteissa.

  1. Kunnan viestintä edistää lapsen oikeuksien näkymistä ja toteutumista.
  2. Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) otetaan käyttöön. LAVAn  systemaattiseen toteuttamisen tueksi kunnassa on käytössä selkeät ohjeistukset. 
  3. Kunnan viranhaltijat, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät perehdytetään lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.
    • Osallisuus toteutuu lasten ja nuorten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
    • Lapsia koskevaa viranomaistietoa etsitään, eritellään ja sovelletaan päätöksenteon yhteydessä

OLEMME VIELÄ KANDEJA

Teemme työtä em. tavoitteiden saavuttamiseksi vuoden 2025 loppukevääseen asti. Silloin Unicefin asiantuntijat arvioivat saavutuksemme ja sen pohjalta joko saamme Lapsiystävällinen kunta  -statuksen  tai jäämme vielä yrittämään sitä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja lapsen oikeuksien toteuttaminen on koko Haminan yhteinen asia ja tavoite. Tavoitteet tehdään todeksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa-ajalla, harrastuksissa ja kaupungin eri palvelualueilla. Jokaista toimijaa tarvitaan.