Varhaiskasvatusmaksut

Käyntiosoite: Puistokatu 2, 3. krs, 49400 Hamina

Lähetä salattua sähköpostia tästä.

Lasten varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1552/2020 mukaisesti. Kasvatus ja koulutus -valiokunta on hyväksynyt maksuperusteet.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokopäivähoidossa olevan lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 €. Seuraavien lasten sisaralennus on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

1.8.2024 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 311 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokopäivähoidossa olevan lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 124 €. Seuraavien lasten sisaralennus on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Täältä voit ilmoittaa tulotiedot vahvalla tunnistautumisella.

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti:

Voi vierittää
Perheen koko (hlö)Tuloraja 1.8.2022 €/kkTuloraja 1.3.2023 €/kkMaksu %Maksu alkaen 28 € tulot vähintäänKorkein maksu 295 €, jos tulot enemmän kuin
22913387410,70 %41366626
33758499810,70 %52607750
44267567510,70 %59378427
54777635310,70 %66159105
65284702810,70 %72909780

1.8.2024 voimaan astuvat varhaiskasvatusmaksut

Voi vierittää
Perheen koko (hlö)Tuloraja 1.3.2023 e/kkTuloraja 1.8.2024 e/kkMaksu%Maksu alkaen 30 € tulot vähintäänKorkein maksu 311 €, jos tulot enemmän kuin
23874406610,7 %41366968
34998524510,7 %52608147
45675295610,7 %59378858
56353666710,7 %66159569
67028737610,7 %729010278

Avoimen varhaiskasvatuksen maksulliset ryhmät

Voi vierittää
1.8.20221.8.2024
2 X viikossa (2 h)26€28€
3 X viikossa (3 h)36€38€
3 X viikokssa (4 h)46€48€

Esiopetus + varhaiskasvatus tuntirajat:

Maksuton esiopetus
Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määrätään hoitomaksuksi sovittujen tuntien mukainen maksu. Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen työpäiviä.

* maksuissa noudatetaan samoja perhekokoja ja tulorajoja kuin varhaiskasvatuksessa.

Voi vierittää
VarhaiskasvatusaikaMaksuperusteMaksimimaksu
1 – 40 h/kk40 %118 €
41 – 80 h/kk60 %177 €
81 – 120 h/kk80 %236 €
121 – 140 h/kk85 %251 €

1.8.2024 voimaan astuvat esiopetus + varhaiskasvatus tuntirajat ja maksut

Voi vierittää
h/kk%
1 – 40 h/kk40 %124€
41 – 80 h/kk60 %187€
81 – 120 h/kk80 %249€

* Jos maksu jää alle 28 euroa lasta kohden, sitä ei peritä.

Perheen koko
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio-, avoliitto ja rekisteröity parisuhde) ja perheen lapsista enintään neljä.

Tuloina otetaan huomioon
Päätettäessä varhaiskasvatusmaksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään bruttopalkkaan. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon keskimääräinen bruttokuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon
lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamamieslisää, opintorahaa, aikuisopinto-rahaa ja opintotuen asumislisää eikä opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä lastenhoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut (maksukuitti liitteeksi)

Hoitomaksun vahvistaminen
Hoitomaksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toimintavuoden loppuun. Jos hoitosuhteen aikana tapahtuu muutoksia lapsen hoitoajoissa tai perheen tuloissa, vahvistetaan hoitomaksu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Olennaisen muutoksen yhteydessä (perhekoon muutos, työpaikan vaihdos, palveluntarpeen muutos jne.) tarkistetaan varhaiskasvatusmaksu välittömästi.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan (=lapsi on hoidossa) tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos varhaiskasvatuspaikan hakija ei ilmoita liitteillä todennettuja bruttotulojaan määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu heti eikä sitä takautuvasti muuteta.

Maksualennus tai -vapautus
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus päivähoidon maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §).

Hoitoajat sovitaan palvelusopimuksessa lapsen varhaiskasvatuspaikassa. Sopimus tehdään toistaiseksi ja on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Hoitoaikaa laskettaessa huomioidaan läsnäolopäivät, sairaspäivät ja ennalta ilmoitetut poissaolot (esim. loma).

Maksu peritään
Maksu laskutetaan yleensä 11 kuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli siihen mennessä on laskutettu 11 kuukautta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina eikä hänellä ole ennalta ilmoitettuja lomapäiviä voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta.

Maksut poissaolojen ajalta
1. Sairauspoissaolot
– jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden = maksuton kuukausi
– jos lapsi on sairauden vuoksi poissa 11 päivää tai enemmän kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta

2. Muut poissaolot
– jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksu puolittuu

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu on läsnäolopäivien mukaan. Kuukauden hoitopäivien jakajana on 20 päivää. Tuntihinnoilla hyvityksiä ei lasketa.

Varhaiskasvatuksen laskutusta sekä tuloselvityksiä hoitaa:

Sirpa Lenkkeri
toi­mis­to­sih­tee­ri