Hamina-lisä

HAMINA-LISÄN PERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN

(ohjeistusta tarkennettu 1.11.2020)

Hamina-lisän perusteena on, että hakijalle on myönnetty Kelan lastenhoidontuki.

Hamina-lisää maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa perheen lapset kotona ollen hoitovapaalla työstään tai on päätoiminen yrittäjä, joka vähentää yritystoimintaa. Työsuhteessa on oltava vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista. Jos hakijalla on useampi äitiysloma ja hoitovapaa peräkkäin, työhistoria lasketaan ensimmäisestä äitiyslomasta alkaen.

Hamina-lisää voidaan maksaa perheelle, jossa on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi. Hamina-lisän suuruus on 168 €/kk perheen ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta lapsesta. Perheen seuraavasta alle esiopetusikäisestä sisaruksesta 84 €/kk ja perheen muista alle esiopetusikäisistä sisaruksista 51 €/kk siihen saakka, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Suurin tuki on 168 €/kk, maksetaan vain yhdestä perheen lapsesta. Hamina-lisän suuruus määräytyy kaupungin talousarvioon myöntämien määrärahojen puitteissa ja Hamina-lisän myöntäminen tarkistetaan vuosittain.

Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko kuntalisän maksatuksen ajan. Hamina-lisää ei peritä takaisin maksettujen erien osalta, mikäli perheen toinen aikuinen avio-/ avopuoliso jää työttömäksi tai lomautetuksi myönnetyn Hamina-lisäkauden aikana. Hamina-lisää voidaan maksaa, mikäli hakija toimii perhepäivähoitajana omassa kodissaan ja ehdot muuten täyttyvät.

Perheen kaikkien lasten hoito tulee järjestää kotihoitona. Poikkeuksena on esiopetusikäinen lapsi, joka on maksuttomassa esiopetuksessa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva sisarus voi olla varhaiskasvatuksessa enintään 25 h viikossa. Hamina-lisän sisaruslisää ei tästä lapsesta makseta. Hamina-lisää ei makseta, jos kotihoidon tukea saava vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi; työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- tai vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, eläkkeellä, päätoimisena yrittäjänä tai opiskelijana.

Hamina-lisää ei makseta lyhyemmältä kuin neljän täyden kalenterikuukauden jaksolta. Tukea ei makseta takautuvasti. Jos Hamina-lisän maksatusaika jää neljää kuukautta lyhyemmäksi, peritään maksetut kuukausierät takaisin. Hamina-lisä on veronalaista tuloa henkilölle, jolle lisä on myönnetty. Hamina-lisää saavalla henkilöllä saa olla sivutuloa enintään 500 euroa/kk/brutto kelan maksaman lastenhoidon tuen lisäksi esim. palkkatuloa sijaisuuksista tai tuloja sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus, jos hänen kuukausittainen bruttotulonsa ylittää ehdoissa määritellyn summan. Hamina-lisää ei makseta ko. kuukaudelta tai seuraavalta kuukaudelta, mikäli ansaitsemiskuussa lisä on jo ehditty maksaa. Päätoimisen yrittäjän on toimitettava luotettava selvitys yritystoiminnastaan ja tuloistaan.

Hamina-lisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 3-vuotias lapsi. Isäkuukauden ajalta ei makseta Hamina-lisää, saajalla on tästä ilmoitusvelvollisuus. Hamina-lisän maksu voi alkaa korkeintaan hakemuksen jättämisestä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Hamina-lisän maksatus päättyy täyteen kuukauteen, lapsen täyttäessä kolme vuotta, päättyy maksatus syntymäpäivää edeltävän kalenterikuukauden lopussa.

Hamina-lisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Haminan kaupungissa ja, lapsen kotikunnaksi on merkitty Hamina.

Hamina-lisän maksupäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä. Hamina-lisän palkkalaskelma tulee henkilökohtaiseen verkkopankkiisi (valitse operaattoriksi CGI). Muistathan ilmoittaa lisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista viimeistään kuukauden 15. päivään mennessä.

Hakeminen

Tulosta Hamina-lisä -hakemus alla olevasta painikkeesta.

Hakemuksen mukana on oltava kaikki tarvittavat liitteet.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Haminan kaupunki / Varhaiskasvatus, PL 70, 49400 Hamina

Mikäli toimitat lomakkeen sähköpostin liitteellä, käytä lähettämiseen salattua sähköpostia .

Lisätietoja antaa:

Sirpa Lenkkeri
toi­mis­to­sih­tee­ri