Talousvesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesilaitosten jakaman talousveden laatua. Jokaisella vesilaitoksella tulee olla valvontatutkimusohjelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman. Vesilaitos on vastuussa talousveden laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohdon liittämiskohtaan saakka.Vesilaitosten jakeluverkon ulkopuolella olevat pienet vesiyksiköt ja yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta ja veden hankintaan käytettävästä järjestelmästä. Pienten vesiyksiköiden ja elintarvikealan yritysten oman kaivoveden laatua on valvottava säännöllisin tutkimuksin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä myös yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.

Kaivoveden tutkiminen

Kaivon veden laatu olisi hyvä tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesinäytepulloja on saatavissa Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteestä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 (Puistokatu 2) ja terveystarkastajien toimistolta. Vesinäytteet voi jättää Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen keskiviikkoisin klo 8-11, josta ne toimitetaan Kymen ympäristölaboratorioon maksutta. Vesitutkimukset ovat maksullisia, näytetutkimuksista voi kysyä terveystarkastajilta p. 05 749 2551 tai Kymen ympäristölaboratoriosta p. 05 544 3300.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat muun muassa kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon rakentamisesta ja kunnostuksesta löytyy esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ja ELY-keskuksen ylläpitämiltä Internet-sivuilta.

Fluoridi ja radon

Haminasta, Virolahdelta ja Miehikkälästä otetuista kaivovesinäytteissä on todettu korkeita fluoridi- ja radonpitoisuuksia. Talousveden korkeat fluoridi- ja radonpitoisuudet ovat yleinen ongelma lähes koko kymenlaaksossa. Kymenlaakso kuuluu rapakivialueeseen. Rapakivi on erityisen fluoripitoinen graniittityyppi. Maaperän korkeasta fluoripitoisuudesta liukenee alueen pohja- ja pintavesiin runsaasti fluoridia, joka on fluorin ionimuoto. Fluoridi on helposti vedessä liikkuva aine, joka ei juurikaan uudelleen sitoudu maahan. Näin ollen myös lähellä maanpintaa esiintyvässä pohjavedessä, kuten lähteissä ja matalissakin kaivoissa, on usein paljon fluoridia. Fluoridi on pieninä pitoisuuksina hampaille terveellistä, mutta korkeat fluoridipitoisuudet voivat aiheuttaa luuston haurastumista ja hampaiden laikkuuntumista. Erityisen haitallista liiallinen fluoridin saanti on lapsille, nuorille ja raskaana oleville. Fluoridia on mahdollista poistaa vedestä laimentamalla vettä tai vedenkäsittelylaitteistolla. Lisätietoa vedenkäsittelylaitteistosta löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Myös korkeita radonpitoisuuksia on todettu erityisesti alueen poravesikaivoissa. Luonnosta peräisin olevat radioaktiiviset aineet liukenevat pohjaveteen maa- ja kallioperästä. Etenkin uurania sisältävistä graniiteista liukenee kalliopohjaveteen useita radioaktiivisia aineita, joista merkittävin on yleensä kaasumainen radon. Porakaivovedessä radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat keskimäärin kymmenkertaisia verrattuna rengaskaivovesiin ja kaksikymmentäkertaisia verrattuna verkostovesiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut radonpitoisuuden laatusuositukseksi pienille talousvesiyksiköille 300 Bq/l ja yksityiselle kaivovedelle 1000 Bq/l. Radonia sisältävä vesi lisää juotuna mahalaukun säteilyannosta ja sitä vapautuu hengitettävään sisäilmaan suihkun käytön yhteydessä ja pyykkiä pestessä. Ohjearvot ylittävään säteilyannokseen liittyy kohonnut syöpäriski. Poravesikaivoista suositellaan aina tutkittavaksi radon ja mikäli pitoisuudet ylittyvät, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Juomaveden radonpitoisuudesta lisätietoa löytyy STUKin sivuilta.

Vesiosuuskunnat

Perustettavien vesiosuuskuntien tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus terveysvalvontaan. Lisäksi vähintään 50 henkilölle tai yli 10 m3/vrk vettä toimittavien vesiosuuskuntien tulee yhdessä terveysvalvonnan kanssa laatia valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen ja vedenjakelualueen ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulaki 1994/763

18 § Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi niille aluehallintovirastoille, elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksille ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, ja varattava näille tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksymispäätöksessään nimettävä talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueet. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annettava hyväksymispäätöksessään hakijalle 20 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset määräykset.

18 a §  Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Lomakesivulta löytyy talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymishakemus ja vedenjakelualueen ilmoituslomake

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Katja Lehtonen p. 040 199 1270