Löytöeläimet

Eläinsuojelulaki velvoittaa kunnat huolehtimaan alueeltaan löytyneistä koirista, kissoista ja muista pienikokoisista seura –ja harrastuseläimistä tilapäisesti 15 vuorokauden ajan, jonka jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Eläinten omistajalta peritään korvaus eläimen löytöeläintalossa viettämistä vuorokausista.

Löytöeläimillä tarkoitetaan ainoastaan kesyjä lemmikkieläimiä, joiden omistaja ei ole tiedossa tai helposti tavoitettavissa. Villikissat eivät ole löytöeläimiä.

Haminan, Kotkan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäjänä toimii:

Irrallaan tavatuista kiinniotetuista eläimistä tulee soittaa aina ensin eläinsuojeluyhdistykselle, jolloin sovitaan vastaanottamisesta tai hakemisesta.

  • Päivisin klo 9 – 21 soita Etelä-Kymenlaakson löytöeläinpäivystykseen 041 310 7741. Saat toimintaohjeet puhelimitse.
  • Yöaikaan (klo 21 – 9) pidä eläin mahdollisuuksien mukaan kotonasi tai etsi sille turvallinen paikka, kunnes päivystys aukeaa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta pitää eläintä tarvittavaa aikaa, soita 112, ja pyydä apua.
  • Ajankohdasta riippumatta voit laittaa tekstiviestin eläimestä numeroon 041 310 7741, viestin Facebookissa Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys tai laittaa sähköpostia osoitteeseen posti@ekeyry.fi

Eläimen nouto, vastaanotto ja haku järjestetään sopimalla aika puhelimitse. Löytöeläintalon toimija ei voi hakea omatoimisesti eläimiä asunnoista. Löytöeläintalon vastuulla ei ole järjestää eläinten kiinniottoa, loukuttamista tai eläinten etsintää.

Varaudu hoitamaan kiinniottamaasi eläintä, jos ei ole löytöeläintalon päivystysaika. Eläin tulee saada säänsuojaan ja sille tulee tarjota vettä. Kiinniottajan tulee muistaa että myös väliaikaisessa hoidossa tulee noudattaa eläinsuojelulain määräyksiä ja taata hoidossa olevalle eläimelle lain vaatimat asianmukaiset olosuhteet ja muu hoito.

Eläimen kadotessa eläimen omistajan kannattaa olla aktiivinen ja kysellä eläintään Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistykseltä sekä seurata asuinalueensa ilmoitustauluja ja nettisivustoja, joissa löydetyistä eläimistä mahdollisesti ilmoitetaan. Esimerkiksi koko Suomen alueelta löytyy ilmoituksia www.karkurit.fi-sivustolta.

Jos koira on otettu talteen metsästyslain 53 ja 54 §:n nojalla, eli koiraa on pidetty ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa irti toisen alueella ja ajo tai haukku on kestänyt toisen alueella yli puoli tuntia, tulee koiran omistajalle ilmoittaa viipymättä, tai jos omistaja ei ole tiedossa pitää ilmoitus tehdä poliisille. Poliisin tulee tehdä ilmoitus löytöeläinten talteenottopaikkaan. (Eläinsuojelulaki 15 §)

Jos omistaja epäilee että hänen eläimensä on anastettu, on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.

Villikissat

Kaupunki lainaa loukkuja villikissojen kiinni ottamista varten. Laina-aika on 2 viikkoa. Voit kysyä loukuista ja loukuttamisesta oman kuntasi kunnaneläinlääkäriltä.

Pyydystämisellä pyritään estämään kissojen hallitsematon lisääntyminen ja eläintautien leviämisen sekä kissojen aiheuttamat muut haitat. Villikissojen pyydystäminen on eläinsuojelutyötä, sillä kissa ei kuulu Suomen luontoon.

Metsästyslain 615/1993 48 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tätä sovelletaan myös villiintyneisiin kissoihin. Loukuttamiseen tulee aina olla maanomistajan lupa. Myös kaupungin mailla tehtävään loukutukseen pitää kysyä kaupungilta lupa. Jos tarkoitus on loukuttaa laajemmin kuin vain mahdollisesti yksittäistä selkeästi tiedossa olevaa esim. karannutta kissaa, on syytä tiedottaa alueella tehtävästä loukuttamisesta. Näin kissojen omistajat voivat varautua loukutukseen ja esimerkiksi pitää eläimensä sisätiloissa loukutuksen ajan tai pannoittaa/muulla tavoin merkitä eläimensä.

Loukuttajan on huomioitava voimassa olevat säädökset villiintyneen kissan pyydystämiseen ja lopettamiseen liittyen. Villiintyneen kissan voi tarvittaessa toimittaa myös kunnaneläinlääkärin vastaanotolle lopetettavaksi. Tätä varten tulee etukäteen olla yhteydessä kyseiseen eläinlääkäriin.

Loukutettaessa tulee varmistua loukun turvallisuudesta ja jättää se suojaisaan paikkaan. Sääolosuhteet tulee huomioida ja hyvin kuumalla tai kylmällä säällä loukkua pitää käydä tarkastamassa useamman kerran päivässä. Loukkuun on hyvä laittaa tieto loukun omistajasta ja yhteystiedot. Jos loukkuun menee eläin, jolla on panta tai muu tunnistetieto, tulee se toimittaa omistajalleen.

Luonnonvaraiset eläimet

Sairasta,

vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan (Eläinsuojelulaki 14 §).

Vakavasti loukkaantuneen luonnoneläimen voi hätätapauksessa lopettaa jokainen, joka sen osaa tehdä niin ettei eläimelle aiheudu tarpeetonta kärsimystä. Apua eläimen lopettamiseen voi pyytää paikalliselta metsästysseuralta, poliisilta tai kunnaneläinlääkäriltä. Kunnaneläinlääkäri ei veloita tuojaa luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta.

Mahdollisia ilmoitettavia tilanteita ovat esim. kapisen näköinen supikoira pihapiirissä tai jalkansa loukannut peura. Jos eläin on vakavasti loukkaantunut ja vaatii pikaista lopetusta, tulee ensisijaisesti soittaa hätänumeroon, josta tehtävä ohjautuu eteenpäin.

Jos eläin on vain lievästi vahingoittunut ja kyseessä on pienikokoinen eläin tai lintu, erityisesti jos kyseessä on uhanalainen laji, pyritään luonnoneläimiä hoitamaan. Näissä tapauksissa apua voidaan pyytää mm. lintutaloista (Pyhtään lintuhoitola) tai eläintarhoista.

Jos havaitset eläinten joukkosairastumista, on siitä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Luonnosta yksin löydetyt eläinten poikaset, myös lentokyvyttömät linnunpoikaset, ovat lähes aina emojensa hoidossa ja saavat ravintoa ihmisen lähdettyä pois. Ethän ota poikasta hoitoosi hyvässä tarkoituksessa, mutta puutteellisin tiedoin! Luonnonvaraisten eläinten poikasten kyseessä ollessa tulee muistaa että monet lajit jättävät poikaset yksin erikoisiinkin paikkoihin. Poikasten siirtelyä ja niihin koskemista tulee välttää.

Riistanhoitoon liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen. Ajantasaiset paikallisten riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot löytyvät Suomen Riistakeskuksen yhteystietohaulla:

Alueella toimivia riistanhoitoyhdistyksiä ovat Vehkalahden-Haminan, Virolahden, Miehikkälän, Kymin-Karhulan ja Pyhtään riistanhoitoyhdistykset.

Suurpetohavainto

Suurpetohavainnot kannattaa aina ilmoittaa Suomen Riistakeskuksen petoyhdyshenkilölle. Ajan tasalla olevat alueellisten yhdyshenkilöiden tiedot löytyvät osoitteesta: