Tontin lohkominen

Tontti muodostetaan lohkomistoimituksessa, joka perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja tonttijakoon.

Yksistään asemakaavan voimaantulo ei vielä tee kiinteistöstä rakennuskelpoista asemakaava-alueella. Tontti on rakennuskelpoinen ts. rakennuskielto poistuu vasta kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Vireille tulo
Lohkominen tulee vireille viran puolesta sitten, kun määräalan omistaja on hakenut ja saanut lainhuudon omistamalleen määräalalle.

Lainhuuto haetaan Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistolta, PL 1070, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola.

Lohkomistoimitusta voi hakea myös maanomistaja itse kaupungin kiinteistönmuodostuspalveluista. Toimitushakemuksia on saatavilla kaupungintalon asiakaspalvelupisteesstä tai tästä linkistä.

Lohkomistoimitus
Toimituskokouksesta ilmoitetaan asianosaisille kutsukirjeillä tai kokouksen ajankohdasta sovitaan asianosaisten kanssa. Jos kokouksesta on ilmoitettu kutsukirjeillä, asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Toimituskokouksessa käsitellään tarpeelliset rasiteoikeudet sekä mahdolliset osuudet yhteisiin alueisiin. Lohkomisen yhteydessä voidaan suorittaa rajankäyntejä sekä tietyin edellytyksin tilusvaihtoja ja tontinosan lunastamisia.

Lohkomisen rekisteröinnin edellytykset käsitellään toimituskokouksessa. Joissakin tapauksissa joudutaan käsittelemään lohkottavaan tonttiin kohdistuvia kiinnityksiä ja tekemään niihin muutoksia, jotta tontti voitaisiin merkitä kiinteistörekisteriin.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta. Muodostettava tontti merkitään maastoon ennen toimituskokousta.

Kiinteistötoimitusmaksu ja maksaja määrätään toimituskokouksessa. Maksun suuruus määräytyy valtuuston vahvistaman taksan periaatteiden mukaisesti.

Yhteystiedot:

Aki Oksanen
kau­pun­gin­geo­deet­ti
Kaavoitus ja maankäyttö