Osallistuminen ja vuorovaikutus

Pelle Miljoonan patsas Tervasaaressa

Tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voisivat helpommin vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Kaavoihin voi parhaiten vaikuttaa valmistelun aikana ennakkokuulemisten yhteydessä, osallistumalla julkiseen keskusteluun, tekemällä aloitteita sekä jättämällä mielipiteen tai muistutuksen kaavan nähtävillä olon aikana. Voitte vapaasti kertoa myös muista kaupungin kehittämiseen liittyvistä ajatuksistanne. Pyrimme mahdollisuuksien  mukaan huomioimaan kaupunkilaisten toiveita kaavoituksessa ja muissa kehittämishankkeissa.

Vuorovaikutteisen valmistelun lisäksi kaavat pidetään julkisesti nähtävillä. Vireille tulosta ja nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaavat asetetaan nähtäville kaavoituksen ilmoitustaululle sekä internetsivuille. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia.

Kaavaprosessi ja siihen osallistuminen_kaaviokuva

Kaava-aloite

Kaavoitus käynnistyy joko kaupungin aloitteesta tai ulkopuolisen tahon eli asiakkaan anomuksesta.

Kun asiakas, esimerkiksi yksityinen maanomistaja, haluaa tehdä kaava-aloitteen, tulee hänen ottaa yhteyttä kaavoitukseen ennakkoneuvottelua varten. Neuvottelussa käydään läpi tavoitteet ja taustatiedot, kuten maanomistus- ja kaavatilanne. Näiden pohjalta arvioidaan kaavan toteuttamismahdollisuudet.

Kaavamuutosta voi hakea neuvottelun jälkeen vapaamuotoisella kirjeellä tai kaupungin kaavoituksesta saatavalla hakemuslomakkeella. Hakemus palautetaan allekirjoitettuna ja siinä on oltava hakijan yhteystiedot, tiedot alueesta, jota anomus koskee, sekä perustelut miksi kaavaa tulisi muuttaa.

Kaavapalaute

Vireillä olevien kaavojen virallinen palaute toimitetaan kirjallisena Haminan kauapungin kirjaamon kautta kaavoitukseen. Palautteen asema- tai yleiskaavasta voit jättää nähtävillä olon päättymiseen mennessä. Nähtävillä oloajat on mainittu ko. kaavan tietojen yhteydessä. Myös muuna aikana voit olla yhteydessä kaavoitukseen henkilökuntaan kaupungin kaavoittamiseen tai muihin kaupungin kehittämishenkkeisiin liittyvissä asioissa.