Kuulutukset / kaupungin viralliset ilmoitukset

Kuulutuksella tarkoitetaan kaupungin virallista ilmoitusta. Kyseessä on virallinen menettely jonkin tiedon antamiseksi yleisölle tai niille ihmisille, joiden elämään se saattaa vaikuttaa. Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Laki julkisista kuulutuksista kuitenkin vaatii, että kunnassa on oltava ilmoitustaulu julkisille kuulutuksille. Esimerkiksi valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten ilmoitukset tulee julkaista kunnan ilmoitustaululla. Haminan kaupungin pääsääntö on, että kuulutettavat asiat julkaistaan ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla ja lain vaatiessa myös kaupungintalon ilmoitustaululla. Tietyillä yksiköillä on myös
erityislainsäädännön asettamia vaatimuksia asian nähtävillä olosta.

Kaupungilla kuulutettavia asioita ovat

  • kaupunginvaltuuston kokouskutsu
  • myönnetyt luvat, esimerkiksi tupakan myyntiin tai maa-ainesten ottamiseen
  • tehdyt ilmoitukset esimerkiksi melusta tai rakentamisesta
  • katusuunnitelmat
  • vireille tulevat kaavat
  • kaavapäätösten ilmoittaminen.

Jos kaupunki katsoo tarpeelliseksi, asiasta voidaan tehdä myös ilmoitus paikallislehteen.