Pihapuiden kaato tontilla

Haminan kaupungin asemakaava-alueilla on pääsääntöisesti luvanvaraista (maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § 1.1.2000 alkaen). 

Turhaa puunkaatoa on vältettävä:

 • puu on nopea kaataa, mutta hidas kasvattaa
 • puut tuottavat happea ja sitovat ilman epäpuhtauksia
 • puut tasaavat ilman äärevyyttä – suojaavat paahteelta ja kylmiltä tuulilta ja halloilta

Viherpalvelut käsittelee kaupungin asemakaava-alueella olevien yksittäisten tonttipuiden kaatoluvat. Puunkaatoluvista ei peritä maksua kuntalaisilta. Omistustontti ja kaupungin vuokratontti ovat puunkaatolupaa käsiteltäessä samassa asemassa. Myönnetyllä luvalla vastuu puunkaadosta kustannuksineen on kiinteistön haltijalla tai omistajalla. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Haminan kaupungilla ei ole puunkaatopalvelua eikä puiden kuntokartoituspalvelua.

Milloin kaatolupaa ei tarvita?

Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin ei tarvita lupaa. Puut, joiden rungon halkaisija on  alle 10 cm metrin korkeudelta mitattuna tai jotka sijaitsevat korkeintaan 5 metrin etäisyydellä rakennuksesta tai maanalaisesta putkilinjasta, jota puun juuret voivat vahingoittaa, voidaan poistaa tontilta ilman luvan hakua tontin haltijan toimesta. Tonteilta voi kaataa myös yksittäisiä puita ilman lupaa,  mikäli kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla (olet tontin omistaja tai vuokraaja)
 • puita kaadetaan enintään viisi kappaletta, mutta alle puolet tontilla sijaitsevien puiden kokonaismäärästä
 • kyse kertaluontoisesta eikä jatkuvasta toiminnasta
 • puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita, eikä asemakaavassa ole puita koskevia suojelumääräyksiä. Asemakaavamerkinnät voi tarkistaa tästä.
 • puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu
 • kaadettavaksi suunnitelluissa puissa tai välittömässä läheisyydessä ei ole liito-oravan tai lepakoiden käyttämää koloa, pönttöä tai risupesää, eikä pesiviä lintuja häiritä 1.4–31.7 välisenä aikana
 • puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, kuten mäntyjä tai jaloja lehtipuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Esimerkiksi haavat ja raidat ovat arvokkaita myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.
 • asunto-osakeyhtiöissä puiden kaato on käsitelty ja hyväksytty yhtiökokouksessa tai käsitelty hallituksen kokouksessa ja asukkaita tiedotettu puiden kaadosta
 • rajalla kasvavien puiden kaatamiselle tulee saada naapurin kirjallinen suostumus
 • rajan läheisyydessä kasvavien puiden kaatamisesta ilmoitetaan naapurille

Kun kaatolupa tarvitaan

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, tarvitaan puiden kaatamiselle lupa. Lupaa on haettava kaava-alueilla viimeistään viikkoa ennen kaatoa. Lupa haetaan sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse puunkaato@hamina.fi – tarvittaessa lisätietoja saa soittamalla gsm. 0400 557815. Hakijana on oltava kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan hakijana voi olla muu kuin omistaja tai haltija, jos hänellä on valtakirja. Kiinteistö- ja asunto- osakeyhtiöiden hakemuksen voi jättää joko yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön isännöitsijä.

Lupahakemus sisältää:

 • yhteyshenkilö yhteystietoineen
 • paikka (kiinteistötunnus tai osoite)
 • kuvaus kaadettavista puista (lukumäärä, koko, laji, sijainti, kunto, poiston syy )
 • kuvaus tontille jäävästä puustosta (esim. ”viisi mäntyä, kolme koivua ja kaksi omenapuuta”)

Hakemuksen liitteeksi:

 • kiinteistön kartta, johon on merkitty poistettavien puiden sijainti
 • valokuvia, joista näkyy poistettavat puut ja niiden sijoittuminen ympäristöön
 • arboristin tai vastaavan ammattihenkilön laatima kuntoarvio, jos puun kaatoa haetaan huonokuntoisuuden perusteella
 • naapurien kuuleminen
 • todistus alueen hallintaoikeudesta
 • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa puunkaadosta on päätetty

Milloin maisematyölupaa on haettava?

Mikäli kyse ei ole vähäisistä, yksittäisistä puiden kaadoista, on kaadoille haettava maisematyölupa rakennusvalvonnasta. Maisematyölupaan mahdollisesti vaaditut katselmukset ja tarkastukset sekä laajempiin metsän hakkuisiin edellytettävät maisematyöluvat veloitetaan hinnaston mukaisesti. Mikäli toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan, ei erillistä kaatolupaa tarvita.

Ympäristölle vaaralliset puut

Pahoin vaurioituneet, sairaat tai kuolleet puut voi kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Kaadosta tulee kuitenkin ilmoittaa kunnalle puunkaato@hamina.fi mahdollisimman pian. Tarvittaessa puun vaarallisuus on pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Kaatoperusteeksi ei riitä esimerkiksi pelkkä lumikuorman aiheuttama repeämisriski. Kaupunki voi myös velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, koskee normaali harkinta- ja lupamenettely myös huonokuntoisia puita. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä vihertyönjohtajaan klo 8-13 gsm. 0400 557815

Ennen puun kaatoa

Mikäli puu sijaitsee tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä, ota ennen kaatoa yhteyttä energiayhtiöön ja tilaa puunkaatoneuvonta ja varmista puun turvallinen kaataminen. Muista sopia puunkaatoapu myös mahdollisille katuvalo-, data- tai puhelinkaapeleille. Puhelin- ja datakaapelit ovat paikallisen puhelinyhtiön omistuksessa. Katuvaloihin liittyvissä johdoissa ota yhteyttä Haminan kaupungin katujen kunnossapitoon numeroon 05 749 2530 tai aki.kiiski@hamina.fi

Mikäli naapurin puolelta omalle tontille kasvavat puun oksat tai juuret aiheuttavat haittaa, voi tontin haltija pyytää tai  kirjallisesti kehottaa naapuria poistamaan haittaa aiheuttavat oksat ja juuret. Ellei naapuri toimi kohtuullisessa ajassa, naapuruussuhdelaki antaa oikeuden poistaa omalle alueelle naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat tontin rajalinjaa pitkin (Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §). Naapuruuslakia valvoo poliisi ja naapuruussuhdelain alaiset riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa, eikä kaupungilla ole toimivaltaa lakia koskevissa asioissa.

Kaupungin alueella kasvava, haittaa aiheuttava puusto

Vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavasta puusta tai vesakosta kaupungin puistoissa, katualueilla tai metsissä voi ilmoittaa sähköpostitse puunkaato@hamina.fi

Ilmoituksen tulee sisältää:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • karttaliite alueesta, johon on merkitty toimenpidealue
 • perustelu, miksi puita tai vesakkoa halutaan poistaa (esim. puiden roskaaminen ja polttopuun hankinta ei ole peruste puun kaatamiselle)

Ilmoituksen jälkeen kaupunki tekee katselmuksen paikan päällä. Mahdollisesti vaaraa aiheuttavat puut katselmoidaan aina mahdollisimman pian, muissa tilanteissa katselmuksia tehdään työtilanteen sallimassa aikataulussa. Asukkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon kaatopäätöksiä tehtäessä, mutta puiden aiheuttama varjostus tai roskaaminen kiinteistön tontille eivät ole perusteita puunkaadolle.

Kaupungin omistamilla metsäalueilla puita kaadetaan ensisijaisesti metsäsuunnitelman toimenpiteiden mukaisesti. Suunnitelmassa olevien toimenpiteiden lisäksi yksittäisiä puita poistetaan kaupungin omistamilta metsäalueilta ainoastaan, jos puu aiheuttaa ympäristölleen akuuttia vaaraa tai jos puun kaatamiselle on muu painava peruste.

Lisätietoja
vihertyönjohtaja Pirjo Laamanen
p. 040 055 7815
puunkaato(a)hamina.fi