Osoitteet

Kaupungissa käytettävästä osoitejärjestelmästä ja yksityiskohtaisesta osoitenumeroinnista vastaa kaupungingeodeetti. Hyvä osoitejärjestelmä on selkeä, looginen ja yksiselitteinen. Oikea osoite ja sen näkyvä merkitseminen mahdollistaa kiinteistön vaivattoman löytymisen niin päivittäisissä askareissa kuin hädän hetkellä.

Katujen ja teiden nimeäminen
Asemakaava-alueella katujen ja kulkuväylien nimet annetaan pääsääntöisesti asemakaavassa. Haja-asutusalueella uusien tiennimien käyttöönotosta päättää kaupungingeodeetti. Haja-asutusalueella kaupunki vastaa tien ensimmäisen nimikilven hankkimisesta. Kilven ylläpidosta vastaa tienpitäjä.

Osoitenumerointi
Kiinteistöjen numerointi tapahtuu tien alkupisteestä lukien siten, että parittomat numerot sijaitsevat oikealla ja parilliset vasemmalla puolella. Asemakaava-alueella varataan mahdollisuuksien mukaan kullekin tontille oma osoitenumero. Poikkeustapauksissa voidaan osoitenumeron yhteydessä käyttää pieniä kirjaimia lähekkäin sijaitsevien rakennuspaikkojen erottamiseksi toisistaan. Haja-asutusalueella osoitenumero määritetään yleensä rakennuspaikan liittymän etäisyytenä tien alkupisteestä kymmeninä metreinä (Esimerkki: etäisyys 145 metriä, osoitenumero 14 tai 15 riippuen siitä, kummalla puolella tietä rakennus sijaitsee). Kiinteistönomistajat vastaavat kiinteistöjensä numerokilpien hankkimisesta ja ylläpidosta.

Haminan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennukseen on asennettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan myös pimeällä havaittava kaupungin vahvistaman osoitenumeroinnin mukainen tunnusnumero tai -kirjain. Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.

Uudet rakennuspaikat saavat virallisen osoitteen rakennusluvan yhteydessä. Vanhojen osoitteiden muuttaminen edellyttää kaupungin päätöstä. Samassa yhteydessä kaupunki ilmoittaa muutoksesta eri viranomaisille.

Opas- tai osoitekartassa olevista puutteista tai virheistä pyydetään ilmoittamaan kartastoteknikolle. Navigaattorien kartoissa olevista puutteista tulee ilmoittaa laitteen karttatoimittajalle.

Osoitehaku
Osoitehaku toimii mm. Etelä-Kymenlaakson karttapalvelun kautta.

Yhteystiedot
Asiantuntija Nina Korjus, p. 040 1991 674