Haminan kaupunginvaltuuston päätöksiä 7.5.2024

Haminan kaupunginvaltuusto kokoontui raatihuoneella tiistaina 7. toukokuuta. Ohessa tiivistetysti käsitellyt asiat. Kokouksen pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi Haminan ja Virolahden yhdistymissopimuksen 

Haminan kaupunginvaltuustossa Haminan ja Virolahden yhdistymissopimuksen takana oli 35 valtuutettua 43:sta. Samaan aikaan pidetyssä kokouksessa 7.5.2024 Virolahden kunnanvaltuusto hylkäsi kuntaliitossopimuksen äänin 14-7.

Toteutuakseen Haminan ja Virolahden kuntaliitos olisi vaatinut molempien kuntien valtuustojen myönteisen, samansisältöisen päätöksen. Haminan ja Virolahden kuntaliitos on kariutunut.

Tiedote kuntaliitoksen kariutumisesta

Avaava tase 1.1.2023

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi 21 uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023. Ohjeistuksen mukaan kunnista hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023.

Haminan kaupungin tilinpäätöksessä 31.12.2022 hyvinvointialueelle siirtyviä omaisuuseriä olivat Kymsoten kuntayhtymäosuudet 7 135 336,45 euroa ja hyvinvointialueelle Haminan kaupungilta siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka 64 695,20 euroa. Näiden omaisuus- ja pääomaerien oikaisun vaikutuksesta Haminan kaupungin 1.1.2023 avaavan taseen oma pääoma (peruspääoma) on 7 070 641,25 euroa pienempi kuin 31.12.2023 tilinpäätöksessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi avaavan taseen (1.1.2023) muutokset.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Maaliskuun osavuosikatsaukseen on tehty lukuisia määrärahaesityksiä.

Toimintatuottoja on tarkistettu 617 300 euroa pienemmiksi ja toimintakuluja 650 400 euroa suuremmiksi. Suurimpina tulosvaikutteisina tarkistustuksia toimintatulojen osalta on kasvatus- ja koulutuspalveluiden hanketuloja tarkistettu 300 000 € pienemmiksi sekä kotikuntakorvauksia 275 000 € pienemmiksi budjetointivirheestä johtuen. Myös päiväkotien maksutuottoja on tarkistettu 120 000 € talousarviota pienemmiksi.

Toimintamenojen osalta henkilöstömenoja on tarkistettu 370 000 € suuremmiksi. Eläinlääkintähuollon osuus on 165 000 €, jota vastaava osuus kertyy toimintatuottoina naapurikunnilta. Palvelujen ostojen määrärahaa on kasvatettu 370 000 €, josta 100 000 € kohdistuu perusopetuksen palveluostoihin kunnilta, 120 000 € yksityisen päivähoidon maksuosuuksien tarkistukseen sekä 150 000 € Neuvottoman koulun B-osan purkukustannuksiin.

Haminan kaupungin valtionosuudet painuvat 3,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi vuonna 2024, eli kaupunki maksaa ko. summan valtiolle. Valtionosuuspäätös eroaa vuodelle 2024 budjetoidusta -3,1 miljoonan euron valtionosuudesta noin -297 000 euroa, eli valtionosuuspäätöksen mukaan kaupunki maksaa valtionosuutta valtiolle tämän verran enemmän.

Rahoitustuottoihin on lisätty vajaa 1 miljoonaa euroa osinkotuloihin, sillä Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä esityksen mukaan saatava osinko toteutuu budjetoitua suurempana. Tilikauden poistoja on tarkistettu 324 900 euroa suuremmiksi Linnoituksen uimahallin siirryttyä kaupungin taseeseen yhtiön purkamisen jälkeen.

Näillä muutoksilla tarkistettu talousarvio on 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvioon tehtävät määrärahamuutokset sekä merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

Haminan hyvinvointikertomuksen raportointi 2023

Kuntalain (410/2015 1§ 2 mom.) mukaan kunnan perustehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä kunnille on säädetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tehtäviä. 

Lain mukaan kunnassa on raportoitava vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haminan hyvinvointikertomuksen raportoinnin vuodelta 2023.

Haminan hyvinvointikertomus 2023

Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelma 2024-2025

Kymenlaakson arjen turvallisuussuunnitelman laatiminen on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman poikkihallinnollista toteuttamista maakunnan alueella.

Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelmassa keskitytään arjen turvallisuuden tasoihin, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustyöhön, jonka sisällä on muun muassa sosioekonomisia taustatekijöitä ja niihin liitettyjä asioita ja ilmiöitä sekä niistä johdettuun ennaltaehkäisyyn ja turvallisuussuunnitteluun. Ensimmäinen ohjelma kattaa vuodet 2024-2025, jotta se on yhdenmittainen alueellisen hyvinvointisuunnitelman voimassaolon kanssa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelman 2024-2025.

Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelma 2024-2025

Valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämisestä Haminassa

Vihreiden valtuustoryhmä esitti, että Haminassa säilytetään maksuton toisen asteen opetus. Esitys lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.