Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys kuntalaisten kuultavaksi

Tiivistahtisen työn tuloksena Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys on nyt valmistunut. Kuntaliitosselvityksen teettäminen lähti liikkeelle keväällä  2023 Virolahden kunnan aloitteesta. Molempien kuntien valtuustot tekivät syksyllä 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä.  Selvitystyötä ohjasi ja seurasi kuntaliitosselvityksen johto- ja ohjausryhmät.

Molempien kuntien hallitukset päättivät maanantaina 18.3.2024 asettaa asettaa  selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen julkisesti kuultavaksi, ne tulevat nähtäväksi kuntien verkkosivuille 19.3.-17.4.2024. Sinä aikana kuntalaiset voivat jättää huomautuksensa kuntaliitosselvityksestä kirjallisesti kuntien kirjaamoihin. 

Selvitysraportti Haminan ja Virolahden kuntaliitoksesta on kartoitus kuntien nykytilanteesta, kuntaliitoksen edellytyksistä ja vaikutuksista sekä alustava hahmotelma mahdollisen uuden kunnan rakenteista ja kuntaliitoksen toteuttamisesta. Selvitysraportin mukaan selvitysalueen näkökulmasta kaikki neljä kuntarakennelain edellytystä täyttyvät Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan yhdistymisen osalta. Näitä edellytyksiä ovat mm. parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia.

Selvitysraportin lisäksi on syntynyt  yhdistymissopimus, jossa kunnat sopivat reunaehdot uuden kunnan perustamisesta sekä yhdistymisen valmisteluvaiheen että uuden kunnan kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi. Yhdistymissopimuksen mukaan Virolahden kunta lakkaisi 31.12.2024 ja yhdistyisi Haminan kaupunkiin. Uuden kunnan nimeksi tulisi Haminan kaupunki ja se ottaisi käyttöön Haminan kaupungin nykyisen vaakunan. Uusi kunta aloittaisi toimintansa 1.1.2025. Mikäli yhdistymisesitys hyväksytään, hakee uusi kunta valtion harkinnanvaraista yhdistymisavustusta 4,5 miljoonaa euroa.

Kuntien hallitukset antavat kuulutusaikana jätetyistä huomautuksista lausunnon ja tekevät kokouksissaan 22.4.2024 mahdollisen ehdotuksen kuntien yhdistymisestä valtuustoille. Molempien kuntien valtuustot päättävät mahdollisesta kuntaliitoksesta toukokuun 7. päivä 2024. Kuntien valtuustojen esitys tulee olla samansisältöinen.

Lisätiedot:
Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja
p. 040 153 2213, ilari.soosalu@hamina.fi
Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja
p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi

LIITTEET: