Vaihe 1

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on tutkia hulevesien muodostumista valituilla kohdealueilla.

Työssä tehdään virtaama- ja laatumittauksia ja analysoidaan hulevesinäytteitä yhteistyössä ympäristölaboratorion kanssa. Kohteiden valinnassa huomioidaan mittauspisteen soveltuvuus käytännön mittausjärjestelyihin. Tutkimuksen aikana selvitetään mahdollisia päästölähteitä ja niiden vaikutusta muodostumisalueen hulevesiin. 

Tutkimuskohteet

Kevään 2023 tutkimuskohteena on kaksi erilaista hulevesien muodostumisaluetta ja purkupaikkaa (vesistöä, joihin hulevedet päätyvät). Tutkimuskohteena olevien alueiden lisäksi vertailutietoa kerätään laajemmin eri alueilta ja kaupunginosista.

Hulevesien muodostusmisalue

Alue 1

Hulevesien muodostumisalue 1 on laajuudeltaan noin 25 hehtaaria. Alueen hulevesiä johdetaan hulevesiviemärin kautta avo-ojaan, josta vedet edelleen ohjautuvat Kirkkojärveen.

Alueen hulevesiviemäröinti kattaa Hevoshaan pienteollisuusalueen ja osan keskusta-aluetta. Pienteollisuusalueella on mm. autopesula, rengasliike, vapaa-palokunnan asema, kauppaliikkeitä ja erilaisia varastoja.

Karttakuva tutkimusalueesta 2

Alue 2

Muodostumisalueen 2 laajuus on noin 420 hehtaaria ja se ulottuu moottoritien pohjoispuoleiselta metsä- ja peltoalueelta aina Savilahdelle saakka.

Hulevedet kulkeutuvat avo-ojia pitkin, moottoritien alittavien rumpujen kautta Ruissalon ja Salmenkylän asuinalueille ja purkautuvat ison avouoman kautta Salmenvirran uimarannan läheisyyteen.

Työn toteutus ja tulokset

Hankkeen yhteystiedot

Nina Korjus
asian­tun­ti­ja
Lii­ken­nea­lu­eet