Päivähoitomaksut

Käyntiosoite: Sibeliuskatu 25 C (katutaso), 49400 Hamina
toimisto avoinna klo 9.00 – 11.30

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset. Asiakasmaksusäädökset ovat uudessa laissa, joten jatkossa ei noudateta enää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäännöksiä.

Maksun suuruus
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 290 € ja toisen lapsen maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta enintään 145 €. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €.

Kunnan järjestämässä päivähoidossa maksut voidaan määrittää myös perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti:

 

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti:

Perheen koko Tuloraja €/kk,

josta ei maksua

Maksu % tulorajan

ylittävältä osalta

Korkeimman

maksun tuloraja

1 – 2 henkilöä 2050 10,70 4760 €
3 henkilöä 2646 10,70 5356 €
4 henkilöä 3003 10,70 5713 €
5 henkilöä 3361 10,70 6071 €
6 henkilöä 3718 10,70 6428 €

Jos maksu jää alle 27 euroa lasta kohden, sitä ei peritä.

Perheen koko
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio-, avoliitto ja rekisteröity parisuhde) ja perheen lapsista enintään neljä.

Tuloina otetaan huomioon
Päätettäessä päivähoitomaksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään bruttopalkkaan. Omaishoidon tuki lasketaan tuloksi. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen bruttokuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon
lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamamieslisää, opintorahaa, aikuisopinto-rahaa ja opintotuen asumislisää eikä opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä lastenhoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
suoritetut elatusavut (maksukuitti liitteeksi) ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

Hoitomaksun vahvistaminen
Hoitomaksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toimintavuoden loppuun. Jos hoitosuhteen aikana tapahtuu muutoksia lapsen hoitoajoissa tai perheen tuloissa, vahvistetaan hoitomaksu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Olennaisen muutoksen yhteydessä (perhekoon muutos, työpaikan vaihdos, palveluntarpeen muutos jne.) tarkistetaan päivähoitomaksu välittömästi.

Päivähoitomaksu määrätään maksamisajankohdan (=lapsi on hoidossa) tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos päivähoitopaikan hakija ei ilmoita liitteillä todennettuja bruttotulojaan määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu heti eikä sitä takautuvasti muuteta.

Maksualennus tai -vapautus
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus päivähoidon maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §).

Tuntirajat
Vuorokauden vaihteen ylittävä hoitojakso lasketaan kahdeksi hoitopäiväksi. Vähäisemmän hoidon sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Hoitoajat sovitaan palvelusopimuksessa.

Varhaiskasvatusaika Maksuperuste
1 – 80 h/kk 60 %
81 – 120 h/kk 80 %
121 – 140 h/kk 85 %
141 -> h/kk 100 %

Sovitun enimmäismäärän ylittyessä peritään maksu seuraavan maksuryhmän mukaisesta (Petultk 14.12.2011 § 172). Hoitoaikaan lasketaan mukaan läsnäolopäivät, sairaspäivät ja ennaltailmoitetut poissaolot (esim loma).

Tilapäishoito 1 – 5 hoitopäivää kuukaudessa
Kokopäivähoidosta peritään päivähoitomaksu 16 €/hoitopäivä sekä osapäivähoidosta (enintään 5 h/päivä) 10 €/ hoitopäivä.

Maksuton esiopetus
Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määrätään hoitomaksuksi sovittujen tuntien mukainen maksu, vaikka hoitoaika ylittyisikin viidellä tunnilla. Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen työpäiviä.

Esiopetus + varhaiskasvatus tuntirajat:

Tunnit Maksuperuste
maksimi 40 h/kk 40 %
41 – 80 h/kk 60 %
81 – 120 h/kk 80 %
121 – 140 h/kk 85 %

Maksu peritään
Maksu laskutetaan yleensä 11 kuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli siihen mennessä on laskutettu 11 kuukautta. Jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina eikä hänellä ole ennalta ilmoitettuja lomapäiviä voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta.

Maksut poissaolojen ajalta
1. Sairauspoissaolot

jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden = maksuton kuukausi
jos lapsi on sairauden vuoksi poissa 11 päivää tai enemmän kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta

2. Muut poissaolot
jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksu puolittuu
Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu on läsnäolopäivien mukaan. Kuukauden hoitopäivien jakajana on 20 päivää. Tuntihinnoilla hyvityksiä ei lasketa.

Päivähoitolaskutusta sekä päivähoidon tuloselvityksiä hoitaa:
– varhaiskasvatuksen esimies Tuija Liikkanen, p. 040 199 1405,
SOITTOAIKA klo 9 – 11.30
tuija.liikkanen(a)hamina.fi