Opetus

Vehkalahden koulu

Opetus

Visio
Tietoa ja taitoa – iloa aitoa

Toiminta-ajatus
Vehkalahden koulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.

Arvot
•Avoimuus
•Ystävällisyys
•Hyvinvointi
•Turvallisuus
•Vastuullisuus

Opetussuunnitelma
Vehkalahden koulussa noudatetaan Haminan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

https://www.hamina.fi/varhaiskasvatus-koulutus/perusopetus-ja-lukio/opetussuunnitelmat/

Arviointi
Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin opillaan hyvästä osaamisesta.

Oppilaan arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Kokeiden lisäksi arvioinnin pohjana ovat suulliset, kirjalliset ja toiminnalliset näytöt. Oppilaat suorittavat myös itsearviointia ja vertaisarviointia.

Arviointipalautetta annetaan lukuvuositodistusten lisäksi välitodistuksessa ja arviointikeskusteluin. Kolmella ensimmäisellä vuosiluokalla todistusarviointi on sanallista. Neljänneltä luokalta alkaen on käytössä numeroarviointi 4-10.

7.-9. luokilla on käytössä ns. ”nelosvaroitus”, joka jaetaan vuosittain maaliskuun alussa. Tällä pyritään kiinnittämään oppilaan erityishuomiota oppiaineisiin, joissa suoriutuminen on ollut heikkoa.

7. ja 8. luokkien maantieto ja 9. luokan biologia noudattavat omaa jaksotustaan. Näiden osalta välitodistuksen (joulutodistus) arvosana toimii myös ”nelosvaroituksena”.

Kolmiportainen tuki
Oppilas voi tarvita tukea monien syiden vuoksi. Hänellä voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai koulumotivaatio-ongelmia. Oppilaalle tarjottava tuki muodostuu perusopetuslain mukaan kolmeen portaaseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleiseen tukeen kuuluvat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Perusopetuslain mukaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneellä tai muutoin oppimisessaan lyhytaikaista tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on puolestaan oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta.

Tehostetun tuen piirissä ovat oppilaat, jotka tarvitsevat oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä yleisen tuen muotoja pitkäkestoisempaa ja säännöllisempää tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Mikäli tehostettu tuki ei auta oppilasta selviytymään opiskelusta ja koulunkäynnistä, opetuspäällikkö tekee hallinnollisen päätöksen oppilaan siirtymisestä erityisen tuen piiriin. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.