Oppilaan tuki

Uuden-Summan koulu

Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä
Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun johtaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Erityisopetus
Virka avoinna

Laaja-alaisella erityisopetuksella vahvistetaan oppilaan oppimista, koulunkäynnin perustaitoja ja ennaltaehkäistään vaikeuksien syntymistä ja kumuloitumista.
Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajien kanssa oppilaiden tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisopettaja toimii samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopettajana.

Kasvatuskeskustelu (KAKE)

Kasvatuskeskustelijana toimii erityisopettaja Maria Harjulampi-Lääti.

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori
Eija Kiiski
puh. 040 776 6131

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Minna Harjumaaskola koululla maaanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin.
puh. 040 735 4038

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin.Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilmasta.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.