Opetus

Uuden Summan koulu

Visio

Koulussamme motivoituneet, omaa työtänsä arvostava, yhteistyöhaluiset ja työyhteisössä viihtyvät oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta.

Koulustamme lähtevillä oppilailla on tulevaisuudessa tarvittavat tiedota ja taidot. He ovat suvaitsevaisia, kunnioittavat muita ja osaavat arvioida omaa toimintaansa. He haluavat olla aktiivisia ja vaikuttaa ympäristönsä myönteiseen kehitykseen.

Toiminta-ajatus
Koulun tavoitteena on luoda kasvulle ja oppimiselle suotuisa ja viihtyisä työympäristö. Koulu pyrkii tukemaan terveen itsetunnon ja myönteisen elämänasenteen kasvua oppilaissa. Koulu ohjaa oppilaita vastuuseen omasta työstään, omasta ja yhteisestä omaisuudesta sekä ympäristöstä. Koulu antaa oppilaille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, joiden pohjalle voi rakentaa jatko-opiskelun. Koulu pyrkii ohjaamaan oppilaita itsenäiseen kriittiseen tietojen ja taitojen hankkimiseen ja soveltamiseen. Koulu tukee kotien kasvatustyötä.

Arvot
•yhteistyö
•oikeus, tasapuolisuus, mahdollisuus tulla kuulluksi
•turvallisuus
•hyvät tavat
•ympäristön arvostaminen

Painotukset

Välineaineet: Äidinkieli, matematiikka, englanti

Taitoaineet: Kuvaamataito, musiikki

Kaupungin opetussuunnitelma