Oppilaan tuki

Pyhällön koulu

Kolmiportainen tukijärjestelmä

Koulunkäynnin tuki on jaettu kolmeen portaaseen seuraavasti.

1. Yleinen tuki
Opiskelun yleinen tuki suunnataan kaikille oppilaille tasapuolisesti. Tarpeen mukaan jokaiselle oppilaalle suunnatusta lyhytkestoisesta yleisestä tuesta voidaan siirtyä asteittain tehokkaampaan tehostettuun tukeen ja lopulta erityiseen tukeen.

Yleisen tuen aikana käytettäviä tukimuotoja ovat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, opetusryhmien muuntelu, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, resurssiopetus, avustajapalvelut, erilaiset koulutyön apuvälineet, ohjaus- ja tukipalvelut ja kodin tarjoama tuki.

Oppilaalle annettu yleinen tuki kirjataan pedagogiseen arvioon jonka avulla arvioidaan annetun tuen riittävyys. Oppilaalle annetusta yleisestä tuesta tiedotetaan huoltajia.

2. Tehostettu tuki
Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää ja koulunkäynnissä ja oppimisessa on runsaasti haasteita, oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan tehostetun tuen avulla.

Tehostettu tuki koskee oppilaita, jotka tarvitsevat oppimisessaan tai koulunkäynnissään pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) yhteistyössä oppilaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa.

3. Erityinen tuki
Erityinen tuki koskee oppilaita, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu muilla tukitoimilla.

Erityiseen tukeen siirryttäessä opetuspäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisen tuen vaiheessa voidaan edellä mainittujen lisäksi yksilöllistää oppimääriä.

Tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan häntä parhaiten auttava tukikokonaisuus ja se kirjataan laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).