Oppilaan tuki

Husulan koulu

Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä
Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Kolmiportainen tukijärjestelmä

Koulunkäynnin tuki on jaettu kolmeen portaaseen seuraavasti.

1. Yleinen tuki
Opiskelun yleinen tuki suunnataan kaikille oppilaille tasapuolisesti. Tarpeen mukaan jokaiselle oppilaalle suunnatusta lyhytkestoisesta yleisestä tuesta voidaan siirtyä asteittain tehokkaampaan tehostettuun tukeen ja lopulta erityiseen tukeen.

Yleisen tuen aikana käytettäviä tukimuotoja ovat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, opetusryhmien muuntelu, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, resurssiopetus, avustajapalvelut, erilaiset koulutyön apuvälineet, ohjaus- ja tukipalvelut ja kodin tarjoama tuki.

Oppilaalle annettu yleinen tuki kirjataan pedagogiseen arvioon jonka avulla arvioidaan annetun tuen riittävyys. Oppilaalle annetusta yleisestä tuesta tiedotetaan huoltajia.

2. Tehostettu tuki
Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää ja koulunkäynnissä ja oppimisessa on runsaasti haasteita, oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan tehostetun tuen avulla.

Tehostettu tuki koskee oppilaita, jotka tarvitsevat oppimisessaan tai koulunkäynnissään pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) yhteistyössä oppilaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa.

3. Erityinen tuki
Erityinen tuki koskee oppilaita, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu muilla tukitoimilla.

Erityiseen tukeen siirryttäessä opetuspäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisen tuen vaiheessa voidaan edellä mainittujen lisäksi yksilöllistää oppimääriä.

Tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan häntä parhaiten auttava tukikokonaisuus ja se kirjataan laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Laaja-alainen erityisopettaja
Liisa Kriktilä 050 5212908

Laaja-alainen erityisopettaja on perehtynyt oppimisvaikeuksissa olevan lapsen erityishäiriöihin ja niiden poistamiseen. Erityisopettaja antaa opetusta joko yksilöopetuksena tai pienryhmissä ja on koulullamme maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin yhteensä 13 tuntia.

Koulupsykologi
Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotte- luihin.

Koulupsykologi
Niina Savikurki
040 7766131

Koulukuraattori
Minna Tommiska
040 521 5222

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Minna Harjumaaskola
040 735 4038
Tavattavissa:
parittomat keskiviikot Kannusjärven koululla,
torstaisin Vehkalahden koululla ja
perjantaisin Poitsilan koululla

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.