Opetus

Aseman koulussa on yleisopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja erityisen tuen pienryhmiä sekä esiopetuksessa että vuosiluokilla 1-9. Oppilaita koulussamme on 215. Aseman koulun tiloissa toimii myös esiopetusta antava päivähoidon yksikkö (Aseman esikoulu) sekä kaksi iltapäiväkerhoa.

 

LUKUVUODEN 2017 – 2018 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 10.8. – 20.12.2017
– Syysloma 23. – 27.10.2017 (vko 43)
– Joululoma 21.12.17 – 3.1.2018

Kevätlukukausi  4.1. – 2.6.2018
– Talviloma 26.2. – 2.3.2018 (vko 9)

 

OPPITUNNIT

Kello soi 7.58
1. oppitunti 8.00 – 8.45
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 10.00 – 10.45
4. oppitunti 11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00 ruokailuvuorosta riippuen
5. oppitunti 12.15 – 13.00
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.15 – 15.00

 

Visio
Aseman koulun visio on luoda pohja elinikäiselle oppimiselle saumattomasti toimivassa kouluyhteisössä.

Toiminta-ajatus
Aseman koulun toiminta-ajatuksena on yhteistyönä taata oppilaille vahvat perustiedot ja -taidot avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa korostuu toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat ja vastuuntunto.

Arvot
Aseman koulun arvopohja on opetussuunnitelman mukaisesti:
•ihmisoikeudet
•tasa-arvo
•demokratia
•luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
•monikulttuurisuuden hyväksyminen
•yhteisöllisyys
•vastuullisuus
•yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen

Koulun arjessa oppilaita ohjataan
•rehellisyyteen, ahkeruuteen, itsenäisyyteen, yhteistyökykyisyyteen ja kriittiseen ajatteluun
•tuntemaan vastuuta omasta oppimisestaan, omista teoistaan ja terveydestään
•ottamaan vastuu ympäristöstään ja arvostamaan kotiseutuaan
•kunnioittamaan tasa-arvoa
•suvaitsevaisuuteen, hyväksymään ihmisten ja kulttuurien erilaisuuden
•arvostamaan omaa kulttuuriaan
•hyviin käytöstapoihin

Kaikki koulun aikuiset ohjaavat oppilaita sisäistämään koulutyön normit ja työn tekemisen periaatteet, positiivista palautetta unohtamatta. Laiminlyönteihin, kiusaamiseen ja syrjintään puututaan heti.

Painotukset
Valtakunnallisista toimenpideohjelmista osallistumme kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu -toimenpideohjelmaan sekä liikuntaa koulupäivään ja sen yhteyteen lisäävään Liikkuva koulu -ohjelmaan. Lisäksi osa vuosiluokista työskentelee Ulos oppimaan -ideologian mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

ESIOPETUKSEN OPS / PERUSOPETUKSEN OPS