Opetus

Aseman koulussa on yleisopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja erityisen tuen pienryhmiä sekä esiopetuksessa että vuosiluokilla 1-9. Oppilaita koulussamme on 215. Aseman koulun tiloissa toimii myös esiopetusta antava päivähoidon yksikkö (Aseman esikoulu) sekä kaksi iltapäiväkerhoa.

 

LUKUVUODEN 2018 – 2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 13.8. – 21.12.2018
– Syysloma 25. – 29.10.2018
– Joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019

Kevätlukukausi  7.1. – 1.6.2019
– Talviloma 25.2. – 1.3.2019 (vko 9)

 

OPPITUNNIT

Kello soi 7.58
1. oppitunti 8.00 – 8.45
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 10.00 – 10.45
4. oppitunti 11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00 ruokailuvuorosta riippuen
5. oppitunti 12.15 – 13.00
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.15 – 15.00

 

Visio
Aseman koulun visio on luoda pohja elinikäiselle oppimiselle saumattomasti toimivassa kouluyhteisössä.

 

Toiminta-ajatus
Aseman koulun toiminta-ajatuksena on yhteistyönä taata oppilaille vahvat perustiedot ja -taidot avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa korostuu toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat ja vastuuntunto.

 

Arvot
Aseman koulun arvopohja on opetussuunnitelman mukaisesti:
•ihmisoikeudet
•tasa-arvo
•demokratia
•luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen
•monikulttuurisuuden hyväksyminen
•yhteisöllisyys
•vastuullisuus
•yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen

 

Koulun arjessa oppilaita ohjataan
•rehellisyyteen, ahkeruuteen, itsenäisyyteen, yhteistyökykyisyyteen ja kriittiseen ajatteluun
•tuntemaan vastuuta omasta oppimisestaan, omista teoistaan ja terveydestään
•ottamaan vastuu ympäristöstään ja arvostamaan kotiseutuaan
•kunnioittamaan tasa-arvoa
•suvaitsevaisuuteen, hyväksymään ihmisten ja kulttuurien erilaisuuden
•arvostamaan omaa kulttuuriaan
•hyviin käytöstapoihin

Kaikki koulun aikuiset ohjaavat oppilaita sisäistämään koulutyön normit ja työn tekemisen periaatteet, positiivista palautetta unohtamatta. Laiminlyönteihin, kiusaamiseen ja syrjintään puututaan heti.

 

Painotukset
Valtakunnallisista toimenpideohjelmista osallistumme kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu -toimenpideohjelmaan sekä liikuntaa koulupäivään ja sen yhteyteen lisäävään Liikkuva koulu -ohjelmaan. Lisäksi osa vuosiluokista työskentelee Ulos oppimaan -ideologian mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

ESIOPETUKSEN OPS / PERUSOPETUKSEN OPS

 

LUVANVARAISET POISSAOLOT

Koulusta poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Opettaja antaa luvan enintään yhden viikon mittaiseen poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Poissaololupahakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen luvanvaraisen poissaolon (esim. lomamatka tai lääkärissäkäynti) alkamista. Osapäiväiset poissaololupahakemukset tulee ilmoittaa Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta. Koko päivän pituisista poissaoloista tulee aina toimittaa koululle kirjallinen huoltajan allekirjoittama poissaololupahakemus. Tarvittaessa hakemuksia saa opettajalta ja kansliasta sekä Wilmasta. Voit myös tulostaa sen allaolevasta linkistä.

 

Poissaolohakemus – Aseman koulu

 

Koulu ei ole velvollinen oppilaan luvanvaraisen poissaolon johdosta antamaan tukiopetusta tai tekemään muita erityisjärjestelyjä. Huoltajan vastuulla on, ettei oppilas jää jälkeen opiskelussa. Huoltajan/oppilaan tulee tiedustella ennen luvanvaraista poissaoloa opettajalta tehtäviä ja sopia miten lapsen oppivelvollisuus toteutetaan.

 

SAIRASPOISSAOLOT

Sairaspoissaolot tulee ilmoittaa ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.