Nuorisovaltuusto

Haminan nuorisovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa. Nyt on haussa uudet nuorisovaltuutetut toimijakaudelle 2019- 2020.

MIKÄ NUVA?

Haminan nuorisovaltuusto on 13- 19 vuotiaiden haminalaisten nuorten toimija- ja vaikuttajaryhmä, joka toimii Haminan kaupungin nuorisopalvelujen ja päätöksenteko-organisaation alaisuudessa.
Nuorisovaltuusto on osallisena Haminan kaupungin päätöksenteossa kaupunginvaltuustoedustajiensa ja valiokuntaedustajiensa kautta, sekä monien kaupungin valmistelutyöryhmien kautta.
Haminan nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia nuorilta nuorille periaatteella. Vuoden merkittävin tapahtuma on Normipäivä@HaminaBastioni. Sen lisäksi nuorisovaltuusto järjestää mm. leffailtoja ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.

 

HAMINAN NUORISOVALTUUSTON EHDOKASASETTELU ON KÄYNNISSÄ 1.9.2018- 30.9.2018.

 

Ehdokkaaksi voivat osallistua ketkä tahansa haminalaiset 13- 19 vuotiaat nuoret. Haminan nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja nyt valittavan nuorisovaltuuston toimikausi ajoittuu vuosille 2019- 2020.

Ehdokkaaksi voi asettua tämän  LINKIN kautta. Linkistä avautuu lomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä olet mukana ehdokkaana.

Mikäli ehdokkaita on alle 19, varsinaisia vaaleja ei tarvitse käydä, vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Mikäli ehdokkaita on enemmän, toimitetaan nuorisovaltuustovaalit lokakuun 2018 aikana.

 

Lisää tietoa Haminan nuorisovaltuuston ehdokasasettelusta ja toiminnasta saat nuorisotyöntekijä Hanna-Kaisa Lähteeltä, p. 040 199 1600, hanna-kaisa.lahde@hamina.fi, tai nuvan puheenjohtajalta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Litto – Nuva ry:stä  löydät lisätietoja osoitteesta http://www.nuva.fi/

 

 

Haminan nuorisovaltuuston edustajat 2017-2018
 • Mimi Korjus, puheenjohtaja p. 040 757 3272, mimi.korjus@gmail.com
 • Santeri Simonen, varapuheenjohtaja
 • Sanni Korjus, sihteeri
 • Aaron Pihkanen, varasihteeri
 • Ronja Tilli
 • Atte Saarelainen
 • Sonja Raja
 • Sanni Korjus
 • Iina Pulkkinen
 • Jussi Venäläinen
 • Saana Kuukka
 • Joona Kontinen
 • Janna Jyrälä
 • Roni Nordström
 • Tapio Kiilavuo

Nuorisovaltuustolla on edustajat Haminan kaupungin valiokunnissa ja kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginvaltuusto:

Mimi Korjus, varaedustaja Saana Kuukka

Santeri Simonen, varaedustaja Ronja Tilli

Valiokunnat:

Hyvinvointivaliokunta: Ronja Tilli, varaedustaja Sanni Korjus

Kaupunkikehitysvaliokunta: Santeri Simonen, varaedustaja Roni Nordström

Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta: Aaron Pihkanen, varaedustaja Sanni Korjus

Lupavaliokunta: Mimi Korjus, varaedustaja Ronja Tilli

Haminan nuorisovaltuuston toimintasääntö on päivitetty uuden kuntalain mukaiseksi vuonna 2018. Toimintasääntö alla:

 

HAMINAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1§ Toiminta-ajatus

 

Haminan nuorisovaltuusto on haminalaisten nuorten poliittisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, joka toimii Haminan nuorisotoimen alaisuudessa. Nuorisovaltuuston tarkoitus on valvoa ja edistää nuorten mielipiteiden kuulumista ja oikeuksien toteuttamista kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita nuorten elinolojen parantamiseksi, osallistuu pyydettäessä Haminan kaupungissa ja /tai seutukunnassa valmisteilla olevien asioiden valmisteluun, järjestää nuorille tapahtumia ja kannustaa toiminnallaan myös muita nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

 

2§ Nuorisovaltuuston kokoonpano

 

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kolmetoista ja enintään yhdeksäntoista 13-19-vuotiasta, haminalaista nuorta. Valintahetkellä nuorisovaltuuston jäsenten on oltava haminalaisia. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa työryhmiä. Haminan nuorisovaltuuston jäsen ei voi kuulua minkään muun kunnan nuorisovaltuustoon.

 

Kaupunginhallitus voi nimetä keskuudestaan nuorisovaltuuston yhdyshenkilön ja hänelle varahenkilön, joka saa osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

 

3§ Nuorisovaltuuston toimikausi ja valinta

 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuustoon valitaan 13- 19 henkilöä. Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin 13- 19, tulevat kaikki valituksi, eikä vaaleja tarvitse toimittaa. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vaaleilla, jos ehdokkaita on enemmän kuin yhdeksäntoista.

 

Ehdokkaiksi voivat asettua haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät he, jotka täyttävät sinä vuonna kaksikymmentä (20) vuotta. Nuorisovaltuuston vaaleissa voivat äänestää kaikki haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät kahtakymmentä (20) vuotta. Äänestys tapahtuu erikseen ilmoitettavalla tavalla ja erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Vaalitavasta ja äänestyspaikoista ilmoitetaan vähintään Haminan kaupungin nettisivuilla.

 

Ehdokasasettelu nuorisovaltuustoon alkaa viimeisen toimikauden syyskuussa (1.9.) ja päättyy syyskuun viimeisenä päivänä. Uusi nuorisovaltuusto valitaan lokakuussa, joko lokakuun aikana toimitettavissa vaaleissa, tai suoravalintana ehdokasmäärästä riippuen.

 

Vaalituloksista sekä Haminan nuorisovaltuuston uudesta kokoonpanosta ilmoitetaan Haminan kaupungin nettisivuilla.

 

Nuorisovaltuusto voi päätöksellään täydentää jäsenistöään myös toimikautensa aikana. Mikäli toimintaan ilmoittautuu toimikauden kuluessa mukaan enemmän ehdokkaita kuin on paikkoja, nuorisovaltuusto valitsee uudet nuorisovaltuutetut ehdokkaiden joukosta suljetulla lippuäänestyksellä.

 

4§ Kokous

 

Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa (n. 1-2 kertaa kahdessa kuukaudessa). Kokouksen esityslistan laatii puheenjohtajisto ja sihteeristö yhdessä toiminnasta vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsut toimitetaan sähköisesti viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet nuorisovaltuutetuista.

Kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus osallisuudesta vastaavalla kaupungin nuorisotyöntekijällä ja muilla kaupungin toimielinten nimeämillä henkilöillä. Muutoin kokoukset ovat suljettuja, mutta nuorisovaltuusto voi halutessaan kutsua kokouksiin muita henkilöitä.

 

5§ Nuorisovaltuuston jäsenyydestä vapautuminen

 

Nuorisovaltuustossa voi olla jäsenenä sen toimintavuoden loppuun, jolloin täyttää 19- vuotta. Tämän jälkeen nuorisovaltuutettu vapautetaan automaattisesti nuorisovaltuuston päätöksellä toiminnasta.

 

Nuorisovaltuutettu voi erota nuorisovaltuustosta jättämällä nuorisovaltuustolle kirjallisen pyynnön, jolla hän pyytää eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä.

 

Nuorisovaltuustosta tulee erota, jos muuttaa pois Haminasta.

 

Nuorisovaltuuston toiminnasta voi tulla myös erotetuksi. Mikäli nuorisovaltuuston jäsen on kolme kertaa poissa kokouksesta ilmoittamatta etukäteen estettä nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, voidaan hänet erottaa. Erottamispäätöksen, sekä päätöksen eron myöntämisestä tekee nuorisovaltuuston kokous.

 

 

6§ Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Haminan kaupungin nettisivuilla erikseen sovitussa paikassa. Pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi hyvinvointivaliokunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille.

 

 

7§ Edustus Haminan kaupungin toimielimissä

 

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Haminan kaupungin hallintosäännön mukaisesti Haminan kaupungin alaisissa valiokunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Edustus voidaan määrätä myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai valiokunnan asettamiin työryhmiin, seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin toimielimen niin halutessa.

 

Nuorisovaltuuston edustajilla on seudullisesti jaettu puhe- ja läsnäolo-oikeudella varustettu paikka ja varapaikka seudullisessa joukkoliikennejaoksessa. (Perustuu Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan toimintasääntöön.)

 

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kaupungin toimielimiin toimikautensa alussa.

 

Toimielimiin valitut nuorisovaltuuston edustajat huolehtivat siitä, että puheenjohtaja ottaa toimielimissä käsiteltävät asiat mukaan nuorisovaltuuston esityslistalle.

 

 

8§ Osallistuminen kaupungin asioiden valmisteluun

 

Nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan tarvittaessa mukaan valmistelutyöryhmään. Tällöin nuorisovaltuustolle osoitetaan pyyntö nimetä oma edustajansa valmistelutyöryhmään. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan oman edustajansa valmistelutyöryhmään omassa kokouksessaan.

 

Nuorisovaltuustolle lähetetään tarvittaessa lausunnolle kaupungin valmistelussa olevia asioita samaan tapaan, kuin valiokunnille, tai vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle.

 

Nuorisovaltuutettuja kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi asioita valmisteleviin työryhmiin.

 

 

 

 

 

9§ Kokouspalkkiot ja koulutukset

 

Nuorisovaltuuston kokouspalkkioksi vahvistetaan 20 Euroa. Nuorisovaltuutetuille ei makseta erikseen kilometrikorvauksia nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta. Kokouspalkkion ehtona on, että kokous on säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin enintään kerran kuukaudessa pidetystä kokouksesta. Nuorisovaltuuston työryhmiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

 

Kokouspalkkioille on varattu nuorisopalveluiden alle erillinen talousarviokohta, joka ei ole sidoksissa nuorisovaltuuston toimintabudjettiin.

 

Valiokuntiin ja kaupunginvaltuuston kokouksiin osallistuville nuorisovaltuuston edustajille maksetaan kokouspalkkiona 50% Haminan kaupungin palkkiosäännön mukaisesta kokouspalkkiosta. Tässä sovelletaan kaupungin luottamushenkilöiden matkakorvauskäytäntöä.

 

Niille nuorisovaltuutetuille, jotka valitaan edustamaan Haminan nuorisovaltuustoa esim. nuorisovaltuustojen piirijärjestön yleiskokouksiin, korvataan juna- tai bussiliput, tai muulla tavoin järjestetään heille kuljetus kokouksiin.

 

Nuorisovaltuusto voi keskuudestaan lähettää edustajia koulutuksiin tai tapahtumiin, joiden matkakulut korvataan nuorisovaltuuston toimintabudjetin sisältä.

 

10§ Valiokunta- ja valtuustokummit

 

Valiokunnat ja kaupunginvaltuusto saavat valita keskuudestaan nuorisovaltuuston valiokunta- ja kaupunginvaltuustoedustajille ”kummit”. Kummin tehtävänä on tukea nuorisovaltuuston edustajaa, opastaa kunnallisessa päätöksenteossa ja asianomaisen valiokunnan toiminnassa.

 

Nuorisovaltuuston edustaja ja kummi sopivat keskenään käytännön toimintatavoista.

 

 

11§ Talous

 

Nuorisovaltuustolle varataan kaupungin talousarviossa omaa käyttötaloutta koskeva toimintabudjetti asian omaisen valiokunnan talousarvioon. Nuorisovaltuusto vastaa asianomaiselle valiokunnalle talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä ja sille asetetuista toiminnallisista tavoitteista. Nuorisovaltuusto osittaa asianomaiselle valiokunnalle tavoitteiden mukaisen toiminnan laatimalla toimintakertomuksen vuosittain, joka saatetaan valiokunnan jäsenten tietoon.

 

Nuorisovaltuusto noudattaa taloudenpidon osalta Haminan kaupungin hallinto- ja hankintasääntöä, sekä asianomaisen valiokunnan toimintasääntöä. Nuoriso- ja järjestötyön esimies vastaa nuorisovaltuuston hankinnoista ja laatii erillissopimukset. Nuorisovaltuutetuilla ei ole sopimusten allekirjoitusoikeutta, eikä oikeutta kilpailuttaa tarjouksia. Nuorisovaltuusto on vastuussa hankinnoistaan, sopimuksistaan ja kaikesta käytännön tason taloudenpidostaan nuoriso- ja järjestötyön esimiehelle.

 

12§ Toimintasääntöjen muuttaminen

 

Toimintasääntöjä voidaan esittää muutettavaksi nuorisovaltuuston kahden kolmasosan enemmistön päätöksellä. Niitä voidaan muuttaa tai tarkistaa myös asianosaisen valiokunnan, tai kaupunginhallituksen aloitteesta. Toimintasäännöt tarkistetaan aina kaupungin tehdessä organisaatiouudistuksia, tai hallintosääntöä päivitettäessä, sekä silloin kun sen toimintaa koskevassa lainsäädännässä tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

13§ Voimaantulo

 

Haminan nuorisovaltuuston toimintasääntö tulee voimaan, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt ja asettanut Haminan nuorisovaltuuston toimintasäännön.