Nuorisovaltuusto

Haminan nuorisovaltuuston uusi kahden vuoden toimikausi on alkanut 1.1.2019. Mukaan mahtuu vielä nuoria, jos olet kiinnostunut!

MIKÄ NUVA?

Haminan nuorisovaltuusto on 13- 19 vuotiaiden haminalaisten nuorten toimija- ja vaikuttajaryhmä, joka toimii Haminan kaupungin nuorisopalvelujen ja päätöksenteko-organisaation alaisuudessa.
Nuorisovaltuusto on osallisena Haminan kaupungin päätöksenteossa kaupunginvaltuustoedustajiensa ja valiokuntaedustajiensa kautta, sekä monien kaupungin valmistelutyöryhmien kautta.
Haminan nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia nuorilta nuorille periaatteella. Vuoden merkittävin tapahtuma on Normipäivä@HaminaBastioni. Sen lisäksi nuorisovaltuusto järjestää mm. leffailtoja ja muita tapahtumia yhteistyössä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.

 

TIEDOTE

18.1.2019

 

Haminan nuorisovaltuusto järjestäytyi

  • Uudeksi puheenjohtajaksi nousi Sanni Korjus.

 

Haminan uusi nuorisovaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa 16.1.2019. Kauden 2019- 2020 nuorisovaltuuston edustajat ovat: Juuli Haikka, Anni Hytti, Joona Kontinen, Mimi Korjus, Sanni Korjus, Saana Kuukka, Ellinoora Nordström, Roni Nordström, Rosa Pakkanen, Aaron Pihkanen, Viivi Piispa, Iina Pulkkinen, Sonja Raja, Ronja Tilli, Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari.

 

Haminan nuorisovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sanni Korjus ja varapuheenjohtajaksi Ronja Tilli. Edellinen puheenjohtaja Mimi Korjus ei enää asettunut ehdolle, koska työ Nuorisovaltuustojen liittovaltuustossa on aikaa vievää ja vastuullista.

 

Uusi puheenjohtaja Sanni Korjus luonnehtii, että: – Järjestäytymiskokous meni erittäin jouhevasti ja uudet nuvalaiset ottivat rohkeasti vastaan tehtäviä. Poikia saatiin paljon mukaan, mikä on nuvatoiminnassa hieno asia.

 

Korjuksen mukaan Nuvan ja muun haminalaisen nuorison sisäisen viestinnän kehittäminen, vaalivuoden huomiointi, vaalitilaisuuden järjestäminen ovat keskeisiä asioita, joihin on etunenässä tartuttava. Lisäksi sellaisia ovat graffitiseinän ja mopotallin edistäminen, sekä oppilaskuntien ja opiskelijakuntien aktiivoiminen mukaan vaikuttajatyöhön. Linkit nuvan liittohallitukseen ja opiskelijakuntiin on hänen mukaansa nyt kunnossa. Nuvan sisällä vastuun jakaminen laajemmin, sellaisen ilmapiirin edistäminen, että osataan rajata omaa ja toisten jaksamista.

Varapuheenjohtaja Ronja Tilli pitää tärkeänä, että: – Nuva keskittyy myös yhdenvertaisuuden takaamiseen toisella asteella ja peruskouluissa. Esimerkiksi hygieniapassi ja EA-koulutus voisivat kuulua kaikille toisella asteella ja nuorisotilat sekä koulunuorisotyö kuuluvat molemmille yläkouluille. Tilli toivoo myös, että nuorisopalvelut huomioisi yli 18-vuotiaiden nuorten tilanteen ja tehostaisi edelleen Ohjaamoyhteistyötä.

Haminan nuorisovaltuuston sihteeriksi valittiin Roni Nordström ja varasihteeriksi Anni Hytti. Talousvastaavaksi valittiin Eemeli Gerlander ja somevastaavaksi valittiin Saana Kuukka.  

Haminan nuorisovaltuusto asetti edustajat kaupunginvaltuustoon, sekä valiokuntiin. Valtuuston varsinaisiksi edustajiksi valittiin Sanni Korjus ja Ronja Tilli ja heille henkilökohtaisiksi varaedustajiksi valittiin järjestyksessään Ellinoora Nordström ja Saana Kuukka.

Hyvinvointivaliokuntaan asetettiin varsinaiseksi edustajaksi Joonas Konttinen, hänen varalleen Sanni Korjus, kasvatus- ja koulutusvaliokuntaan asetettiin Mimi Korjus ja hänen varalleen Ronja Tilli, kaupunkikehitysvaliokuntaan asetettiin Roni Nordström ja varalle Anni Hytti, kilpailukykyvaliokuntaan asetettiin Saana Kuukka ja varalle Ellinoora Nordström ja lupavaliokuntaan asetettiin Ilari Viitasaari ja varalle Aaron Pihkanen.

Valiokunnat valitsevat keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajille valiokuntakummit, joiden tehtävä on tukea ja opastaa nuorisovaltuutettuja valiokuntatyöskentelyssä.

Uusi nuorisovaltuusto saa koulutusta ja ryhmäytyy Haminan keskustan nuorisotilalla 8.2.2019. Tuolloin nuorisovaltuusto tekee myös tarkempaa toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle. Nuorisotyöntekijä Hanna-Kaisa Lähde jatkaa Haminan nuorisovaltuuston ohjaajana.

Lisätietoja:

Sanni Korjus

puheenjohtaja

Haminan nuorisovaltuusto

  1. 045 3260262

sanni.korjus@hotmail.com

 

Ronja Tilli

varapuheenjohtaja

Haminan nuorisovaltuusto

  1. 0452375789

ronja.tilli@gmail.com

 

Hanna-Kaisa Lähde

Nuorisotyöntekijä, nuorten osallisuus

  1. 0401991 600

hanna-kaisa.lahde@hamina.fi

 

 

HAMINAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1§ Toiminta-ajatus

 

Haminan nuorisovaltuusto on haminalaisten nuorten poliittisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, joka toimii Haminan nuorisotoimen alaisuudessa. Nuorisovaltuuston tarkoitus on valvoa ja edistää nuorten mielipiteiden kuulumista ja oikeuksien toteuttamista kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita nuorten elinolojen parantamiseksi, osallistuu pyydettäessä Haminan kaupungissa ja /tai seutukunnassa valmisteilla olevien asioiden valmisteluun, järjestää nuorille tapahtumia ja kannustaa toiminnallaan myös muita nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

 

2§ Nuorisovaltuuston kokoonpano

 

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kolmetoista ja enintään yhdeksäntoista 13-19-vuotiasta, haminalaista nuorta. Valintahetkellä nuorisovaltuuston jäsenten on oltava haminalaisia. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa työryhmiä. Haminan nuorisovaltuuston jäsen ei voi kuulua minkään muun kunnan nuorisovaltuustoon.

 

Kaupunginhallitus voi nimetä keskuudestaan nuorisovaltuuston yhdyshenkilön ja hänelle varahenkilön, joka saa osallistua nuorisovaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

 

3§ Nuorisovaltuuston toimikausi ja valinta

 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuustoon valitaan 13- 19 henkilöä. Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin 13- 19, tulevat kaikki valituksi, eikä vaaleja tarvitse toimittaa. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vaaleilla, jos ehdokkaita on enemmän kuin yhdeksäntoista.

 

Ehdokkaiksi voivat asettua haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät he, jotka täyttävät sinä vuonna kaksikymmentä (20) vuotta. Nuorisovaltuuston vaaleissa voivat äänestää kaikki haminalaiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät kahtakymmentä (20) vuotta. Äänestys tapahtuu erikseen ilmoitettavalla tavalla ja erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Vaalitavasta ja äänestyspaikoista ilmoitetaan vähintään Haminan kaupungin nettisivuilla.

 

Ehdokasasettelu nuorisovaltuustoon alkaa viimeisen toimikauden syyskuussa (1.9.) ja päättyy syyskuun viimeisenä päivänä. Uusi nuorisovaltuusto valitaan lokakuussa, joko lokakuun aikana toimitettavissa vaaleissa, tai suoravalintana ehdokasmäärästä riippuen.

 

Vaalituloksista sekä Haminan nuorisovaltuuston uudesta kokoonpanosta ilmoitetaan Haminan kaupungin nettisivuilla.

 

Nuorisovaltuusto voi päätöksellään täydentää jäsenistöään myös toimikautensa aikana. Mikäli toimintaan ilmoittautuu toimikauden kuluessa mukaan enemmän ehdokkaita kuin on paikkoja, nuorisovaltuusto valitsee uudet nuorisovaltuutetut ehdokkaiden joukosta suljetulla lippuäänestyksellä.

 

4§ Kokous

 

Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa (n. 1-2 kertaa kahdessa kuukaudessa). Kokouksen esityslistan laatii puheenjohtajisto ja sihteeristö yhdessä toiminnasta vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsut toimitetaan sähköisesti viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet nuorisovaltuutetuista.

Kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus osallisuudesta vastaavalla kaupungin nuorisotyöntekijällä ja muilla kaupungin toimielinten nimeämillä henkilöillä. Muutoin kokoukset ovat suljettuja, mutta nuorisovaltuusto voi halutessaan kutsua kokouksiin muita henkilöitä.

 

5§ Nuorisovaltuuston jäsenyydestä vapautuminen

 

Nuorisovaltuustossa voi olla jäsenenä sen toimintavuoden loppuun, jolloin täyttää 19- vuotta. Tämän jälkeen nuorisovaltuutettu vapautetaan automaattisesti nuorisovaltuuston päätöksellä toiminnasta.

 

Nuorisovaltuutettu voi erota nuorisovaltuustosta jättämällä nuorisovaltuustolle kirjallisen pyynnön, jolla hän pyytää eroa nuorisovaltuuston jäsenyydestä.

 

Nuorisovaltuustosta tulee erota, jos muuttaa pois Haminasta.

 

Nuorisovaltuuston toiminnasta voi tulla myös erotetuksi. Mikäli nuorisovaltuuston jäsen on kolme kertaa poissa kokouksesta ilmoittamatta etukäteen estettä nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, voidaan hänet erottaa. Erottamispäätöksen, sekä päätöksen eron myöntämisestä tekee nuorisovaltuuston kokous.

 

 

6§ Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Haminan kaupungin nettisivuilla erikseen sovitussa paikassa. Pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi hyvinvointivaliokunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille.

 

 

7§ Edustus Haminan kaupungin toimielimissä

 

Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Haminan kaupungin hallintosäännön mukaisesti Haminan kaupungin alaisissa valiokunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Edustus voidaan määrätä myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai valiokunnan asettamiin työryhmiin, seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin toimielimen niin halutessa.

 

Nuorisovaltuuston edustajilla on seudullisesti jaettu puhe- ja läsnäolo-oikeudella varustettu paikka ja varapaikka seudullisessa joukkoliikennejaoksessa. (Perustuu Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan toimintasääntöön.)

 

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kaupungin toimielimiin toimikautensa alussa.

 

Toimielimiin valitut nuorisovaltuuston edustajat huolehtivat siitä, että puheenjohtaja ottaa toimielimissä käsiteltävät asiat mukaan nuorisovaltuuston esityslistalle.

 

 

8§ Osallistuminen kaupungin asioiden valmisteluun

 

Nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan tarvittaessa mukaan valmistelutyöryhmään. Tällöin nuorisovaltuustolle osoitetaan pyyntö nimetä oma edustajansa valmistelutyöryhmään. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan oman edustajansa valmistelutyöryhmään omassa kokouksessaan.

 

Nuorisovaltuustolle lähetetään tarvittaessa lausunnolle kaupungin valmistelussa olevia asioita samaan tapaan, kuin valiokunnille, tai vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle.

 

Nuorisovaltuutettuja kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi asioita valmisteleviin työryhmiin.

 

 

 

 

 

9§ Kokouspalkkiot ja koulutukset

 

Nuorisovaltuuston kokouspalkkioksi vahvistetaan 20 Euroa. Nuorisovaltuutetuille ei makseta erikseen kilometrikorvauksia nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta. Kokouspalkkion ehtona on, että kokous on säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin enintään kerran kuukaudessa pidetystä kokouksesta. Nuorisovaltuuston työryhmiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

 

Kokouspalkkioille on varattu nuorisopalveluiden alle erillinen talousarviokohta, joka ei ole sidoksissa nuorisovaltuuston toimintabudjettiin.

 

Valiokuntiin ja kaupunginvaltuuston kokouksiin osallistuville nuorisovaltuuston edustajille maksetaan kokouspalkkiona 50% Haminan kaupungin palkkiosäännön mukaisesta kokouspalkkiosta. Tässä sovelletaan kaupungin luottamushenkilöiden matkakorvauskäytäntöä.

 

Niille nuorisovaltuutetuille, jotka valitaan edustamaan Haminan nuorisovaltuustoa esim. nuorisovaltuustojen piirijärjestön yleiskokouksiin, korvataan juna- tai bussiliput, tai muulla tavoin järjestetään heille kuljetus kokouksiin.

 

Nuorisovaltuusto voi keskuudestaan lähettää edustajia koulutuksiin tai tapahtumiin, joiden matkakulut korvataan nuorisovaltuuston toimintabudjetin sisältä.

 

10§ Valiokunta- ja valtuustokummit

 

Valiokunnat ja kaupunginvaltuusto saavat valita keskuudestaan nuorisovaltuuston valiokunta- ja kaupunginvaltuustoedustajille ”kummit”. Kummin tehtävänä on tukea nuorisovaltuuston edustajaa, opastaa kunnallisessa päätöksenteossa ja asianomaisen valiokunnan toiminnassa.

 

Nuorisovaltuuston edustaja ja kummi sopivat keskenään käytännön toimintatavoista.

 

 

11§ Talous

 

Nuorisovaltuustolle varataan kaupungin talousarviossa omaa käyttötaloutta koskeva toimintabudjetti asian omaisen valiokunnan talousarvioon. Nuorisovaltuusto vastaa asianomaiselle valiokunnalle talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä ja sille asetetuista toiminnallisista tavoitteista. Nuorisovaltuusto osittaa asianomaiselle valiokunnalle tavoitteiden mukaisen toiminnan laatimalla toimintakertomuksen vuosittain, joka saatetaan valiokunnan jäsenten tietoon.

 

Nuorisovaltuusto noudattaa taloudenpidon osalta Haminan kaupungin hallinto- ja hankintasääntöä, sekä asianomaisen valiokunnan toimintasääntöä. Nuoriso- ja järjestötyön esimies vastaa nuorisovaltuuston hankinnoista ja laatii erillissopimukset. Nuorisovaltuutetuilla ei ole sopimusten allekirjoitusoikeutta, eikä oikeutta kilpailuttaa tarjouksia. Nuorisovaltuusto on vastuussa hankinnoistaan, sopimuksistaan ja kaikesta käytännön tason taloudenpidostaan nuoriso- ja järjestötyön esimiehelle.

 

12§ Toimintasääntöjen muuttaminen

 

Toimintasääntöjä voidaan esittää muutettavaksi nuorisovaltuuston kahden kolmasosan enemmistön päätöksellä. Niitä voidaan muuttaa tai tarkistaa myös asianosaisen valiokunnan, tai kaupunginhallituksen aloitteesta. Toimintasäännöt tarkistetaan aina kaupungin tehdessä organisaatiouudistuksia, tai hallintosääntöä päivitettäessä, sekä silloin kun sen toimintaa koskevassa lainsäädännässä tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

13§ Voimaantulo

 

Haminan nuorisovaltuuston toimintasääntö tulee voimaan, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt ja asettanut Haminan nuorisovaltuuston toimintasäännön.