Talousvesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesilaitosten jakaman talousveden laatua. Jokaisella vesilaitoksella tulee olla valvontatutkimusohjelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman. Vesilaitos on vastuussa talousveden laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohdon liittämiskohtaan saakka.Vesilaitosten jakeluverkon ulkopuolella olevat pienet vesiyksiköt ja yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta ja veden hankintaan käytettävästä järjestelmästä. Pienten vesiyksiköiden ja elintarvikealan yritysten oman kaivoveden laatua on valvottava säännöllisin tutkimuksin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä myös yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.

Kaivoveden tutkiminen

Kaivon veden laatu olisi hyvä tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesinäytepulloja on saatavissa Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteestä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 (Puistokatu 2) ja terveystarkastajien toimistolta. Vesinäytteet voi jättää Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen keskiviikkoisin klo 8-11, josta ne toimitetaan Kymen ympäristölaboratorioon maksutta. Vesitutkimukset ovat maksullisia, näytetutkimuksista voi kysyä terveystarkastajilta p. 05 749 2551 tai Kymen ympäristölaboratoriosta p. 05 544 3300.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat muun muassa kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen Internet-sivuilta.

Fluoridi ja radon

Haminasta, Virolahdelta ja Miehikkälästä otetuista kaivovesinäytteissä on todettu korkeita fluoridi- ja radonpitoisuuksia. Talousveden korkeat fluoridi- ja radonpitoisuudet ovat yleinen ongelma lähes koko kymenlaaksossa. Kymenlaakso kuuluu rapakivialueeseen. Rapakivi on erityisen fluoripitoinen graniittityyppi. Maaperän korkeasta fluoripitoisuudesta liukenee alueen pohja- ja pintavesiin runsaasti fluoridia, joka on fluorin ionimuoto. Fluoridi on helposti vedessä liikkuva aine, joka ei juurikaan uudelleen sitoudu maahan. Näin ollen myös lähellä maanpintaa esiintyvässä pohjavedessä, kuten lähteissä ja matalissakin kaivoissa, on usein paljon fluoridia. Fluoridi on pieninä pitoisuuksina hampaille terveellistä, mutta korkeat fluoridipitoisuudet voivat aiheuttaa luuston haurastumista ja hampaiden laikkuuntumista. Erityisen haitallista liiallinen fluoridin saanti on lapsille, nuorille ja raskaana oleville. Fluoridia on mahdollista poistaa vedestä laimentamalla vettä tai vedenkäsittelylaitteistolla. Lisätietoa vedenkäsittelylaitteistosta löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Myös korkeita radonpitoisuuksia on todettu erityisesti alueen poravesikaivoissa. Luonnosta peräisin olevat radioaktiiviset aineet liukenevat pohjaveteen maa- ja kallioperästä. Etenkin uurania sisältävistä graniiteista liukenee kalliopohjaveteen useita radioaktiivisia aineita, joista merkittävin on yleensä kaasumainen radon. Porakaivovedessä radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat keskimäärin kymmenkertaisia verrattuna rengaskaivovesiin ja kaksikymmentäkertaisia verrattuna verkostovesiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut radonpitoisuuden laatusuositukseksi pienille talousvesiyksiköille 300 Bq/l ja yksityiselle kaivovedelle 1000 Bq/l. Radonia sisältävä vesi lisää juotuna mahalaukun säteilyannosta ja sitä vapautuu hengitettävään sisäilmaan suihkun käytön yhteydessä ja pyykkiä pestessä. Ohjearvot ylittävään säteilyannokseen liittyy kohonnut syöpäriski. Poravesikaivoista suositellaan aina tutkittavaksi radon ja mikäli pitoisuudet ylittyvät, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Juomaveden radonpitoisuudesta lisätietoa löytyy STUKin sivuilta.

Vesiosuuskunnat

Perustettavien vesiosuuskuntien tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus terveysvalvontaan. Lisäksi vähintään 50 henkilölle tai yli 10 m3/vrk vettä toimittavien vesiosuuskuntien tulee yhdessä terveysvalvonnan kanssa laatia valvontatutkimusohjelma.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Katja Lehtonen p. 040 199 1270