Terveyspalveluiden asiakasmaksut

Maksut kerätään sen ylärajan mukaan mitä laissa ja asetuksessa sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa säädetään. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Terveydenhuollon maksukatto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutoksella palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 € (1.1.2018 -). Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palveluja pääsääntöisesti maksutta. Seurantajakso alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

AVOPALVELUJEN MAKSUT Hinta  2018
Vuosimaksu 41,20
TAI
käyntimaksu (peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterverivuodessa) 20,60
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu) 50,80
Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi 61,00
Hoitoon liittymätön lääkärintodistus 50,80
Käyntimaksu erikoistutkimuksista jokaiselta käynniltä (sydäntutkimukset ja tähystykset) 41,20
Kiirevastaanottokäynnit, jokaiselta käynniltä arkisin klo 20.00 – 22.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin 28,30
TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO (lääketieteellisesti ja sairaanhoidollisesti vaativille asiakkaille)
1. Tehostetun kotisairaanhoidon käyntimaksu €/päivä (sisältää suonensisäisen lääkityksen ja kipupumppulääkkeet) 15,70
2. Lääkärin tai hammaslääkärin tekemä kotikäynti 18,90
KUNTOUTUS
Sarjassa annettava hoito tai muu yksilöterapia. Käyntikerta yli 18-vuotta täyttäneet. Sarjahoidosta voidaan laskuttaa enintään 45 käyntikertaa/vuosi 11,40
Kuntoutushoidon omavastuuosuus kuntoutuskeskuksessa toteutetusta hoidosta (esim. Hoiku). Hoitopäivämaksu 16,90
Itsenäinen kuntosalikäynti  2,50
Peruuttamaton sarjakäynti 11,40
Ryhmäterapia
Yksilöterapian vaihtoehtona/1 x 10 sarja 23,00
tai terapiajakson jatkona 1 x 15 sarja 32,00
Ryhmän kertamaksu  2,50
Allasryhmä 1 x 10 sarja 32,00
Allasryhmän kertamaksu  3,50
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Perusmaksu:
 Käyntimaksu suuhygienistillä 10,20
 Käyntimaksu hammaslääkärillä 13,10
 Käyntimaksu erikoishammaslääkärillä 19,20
 Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 50,80
 (käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu)
Hoitoon liittymätön lääkärintodistus 50,80
 Perusmaksun lisäksi suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisesti perittävät maksut
 1. Tutkimukset
 Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta   8,40-37,50
 Kuvantamistutkimuksista
 Hammaskuvalta    8,40
 Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta  18,90
Ulkopuolisella lähetteellä 37,50
Röntgenkuvien poltto cd:lle ulkopuolista hoitoa tai arviota varten 13,30
2. Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta  8,40
3. Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokituksen mukaan, lukuunottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
Vaativuusluokka
0-2 luokka  8,40
3-4 luokka 18,90
5-7 luokka 37,50
8-10 luokka 54,90
11-luokka 77,00
4. Proteettiset toimenpiteet
Proteesin huolto
pohjauksella   54,90
korjaus  37,50
akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50
kruunut ja sillat hampaalta 183,50
rankaproteesi 222,70
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut todellisten  kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista todellisia kustannuksia vastaava maksu.
Edellä 1-4 kohdissa säädeltyjä maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. (27.12.2001/1482)
Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaahoito,
-poliklinikkamaksu (yhteispäivystys)  41,20
-päiväkirurginen toimenpide 135,10
kun tutkimuksen ja hoidon perusteena:
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö
c) pään ja leukojen alueen kiputila
d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito
e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.
Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.
LAITOSHOIDON MAKSUT
Lyhytaikainen laitoshoito
Hoitopäivä  48,90
Päivä- ja yöhoidon maksu  22,50
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu hoitopäivältä  22,50
Pitkäaikainen laitoshoito
Maksu määräytyy sen mukaisesti, mitä laissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon  asiakasmaksuista säädetään.