Lääkinnällinen kuntoutus

Terveydenhuoltolaki määrittelee kunnan järjestettäväksi potilaan sairaanhoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326,§ 29).  Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ovat terapiapalvelut ja apuvälinepalvelut. Ne eivät ole subjektiivisten oikeuksien piiriin kuuluvia palveluita. Palvelut tulee järjestää terveydenhuollon käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Haminan terveyspalveluissa toimii moniammatillinen kuntoutustyöryhmä, joka käsittelee esitykset keskitetysti. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan 1-2x kuukaudessa käsitelläkseen kirjalliset kuntoutussuunnitelmat ja/tai suositukset.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu pääsääntöisesti kuntoutussuunnitelmaan, mikä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä kuntoutujan ja tarpeen mukaan myös hänen läheisensä kanssa 1 – 3 vuodeksi kerrallaan.

Kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arvioinnissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan myöntää, jos hakijalla on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, jonka vuoksi hänellä on huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja/tai muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat:

Fysioterapia

Fysioterapia pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti omana toimintana terveyskeskuksen fysioterapeuttien vastaanotolla. Ylläpitävässä vaiheessa fysioterapia yleensä ryhmissä, yksilöllinen terapia tarpeen mukaan, jos toimintakyky huononee merkittävästi.

Fysioterapiaa ostetaan:

  • muualla opiskeleville tai asuville kuntalaisille
  • vastaanottokäyntejä erityisasiantuntija (tule ja neurologia)
  • terapiajaksoja lapsille ja aikuisille erityisin perustein, yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan
  • terapiajaksoja kotiin / kouluun / päiväkotiin erityisin perustein
  • yksilöllinen terapiajakso potilaan omassa kodissa silloin, kun toimintakyky on laskenut niin, että kotona asuminen /selviytyminen on vaarassa: terapian lisäksi huomioidaan päivittäisten toimien harjoittaminen omassa toimintaympäristössä ja omaisten ohjaaminen

Lymfaterapia

Ensisijaisesti järjestetään omana toimintana. Myös pelkkä tarvearvio ja seuranta ovat mahdollisia. Tukisukkien/tukihihojen mittaus on mahdollinen siinäkin tapauksessa, että henkilö hankkii sukat/hihat omalla kustannuksella.

Toimintaterapia

Toteutetaan omana toimintana resurssien puitteissa. Lisäksi palveluja hankitaan ostopalveluna. Lasten toimintaterapiassa on painotus alle kouluikäisissä lapsissa, pääasiassa arviointi, ohjaus ja seuranta sekä lyhyet terapiajaksot. Pidemmät terapiajaksot ostetaan tarvittaessa yksityisiltä ammatinharjoittajilta.

Aikuisten kohdalla pääsääntöisesti päivittäisten apuvälineiden arviointi ja terapiatarpeen arviointi.

Puheterapia

 

Musiikkiterapia ja ratsastusterapia

Terveyskeskus maksaa erikoislääkärin lähetteellä arviointikäynnit 1 – 3 kertaa, erityisin perustein esim. 1 x 10 jakso, jonka jälkeen omalla kustannuksella.

Jalkahoito

Ensisijaisesti omana toimintana.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutus on harkinnanvaraista ja tarve arvioidaan yksilöllisesti kuntoutustyöryhmässä. Laitoskuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksessa (Hoiku).

 

Apuvälinepalvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa selviytymistään. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat yksilöllisiä.