Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus ovat kuntalaisen ja asianosaisen käytössä

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteilla. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16. luvusta (Finlex).

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto) tehtyä ilmoitusta siitä, että asianomainen katsoo kantelun kohteena olevan menettelyn tai toiminnan epäasianmukaiseksi, virheelliseksi tai lainvastaiseksi. Kantelun voi tehdä myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa. Sille ei ole asetettu määrämuotoja (tehdään yleensä kirjallisesti) eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa. Hallintokantelu ei ole kuitenkaan varsinainen muutoksenhakukeino.

Pin It on Pinterest

Share This