Täältä löydät tietoa palkkatuella työllistymistä kaupungille sekä velvoitetyöllistämisestä

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa kaupungille osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Palkkatuen suuruus ja kesto määräytyy työllistettävän henkilön työttömyyden keston perusteella.

Kaupungin on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Palkkatuella kaupungille työhön haluavan tulee olla yhteydessä kaupungin työllisyysyksikköön tai työllistävän yksikön esimieheen hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Työllisyysyksikön kautta haetaan valtion palkkatuki vähintään 2 viikkoa ennen palkkatuetun työn alkamista. Työsuhde ei voi alkaa etukäteen.

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on kyseisestä työstä sopiminen TE-asiantuntijan kanssa työllistymissuunnitelmassa. Suunnitelman tulee olla ajan tasalla ennen palkkatuen myöntämistä.

Palkkatukityöstä maksettava palkka on pääsääntöisesti palkkaryhmän alarajan mukainen. Työllistämisjakson pituus vaihtelee, mutta pääasiassa jaksot ovat 6kk -8kk.

Lisätietoja: Tiina Niinisaari 040 199 1685 tai Kristiina Puska 040 199 1584.

Palkkatuki TE-Palvelut

 

 

Työllistämisvelvoite

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa tietyt ehdot täyttäville yli 57- vuotiaille tarjotaan palkkatuettua työtä tai muuta työllistymistä edistävää palvelua.

Velvoitetyöllistettävällä on oikeus kuntoutus-, koulutus-, palvelu- tai työntekomahdollisuuteen, jos on vähintään 57-vuotias työtön työnhakija, ansiopäivärahan enimmäisaika on täyttymässä, mutta ei ole oikeutta päivärahan lisäpäiviin.

TE-toimisto järjestää työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville mahdollisuuden työllistymistä edistävään palveluun tai kotikunnalla voi olla velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus.

Kunnan velvoitetyö

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

Velvoitetyön tavoitteena on täyttää työllistettävän henkilön työssäoloehto. Kaikki työssäoloehtoon luettava työ vähentää velvoitetyöllistettävän palkkatukijaksoa. Työssäoloehdon tarkastelujakso on työttömyyttä edeltäneet 28 kuukautta. Työssäoloehtoa kerryttävät työviikot, joissa on ollut vähintään 18 viikkotuntia ja työehtosopimuksen mukainen palkka. Velvoitetyöllistettävän palkkatukijakson keston määrää TE-palvelut. Lisätietoa työssäoloehdon kertymisestä saat työttömyyskassojen ja kelan sivuilta.

Ilmoitus työllistämisvelvoitteesta tulee kaupungille TE-palveluista. TE-palvelut tai Haminan työllisyyspalvelut tiedustelevat työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. 

Työllisyyspalveluista ollaan yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsutaan hänet haastatteluun. 

Jos sinut on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen, jollei perustepalkka nouse edelliseen palkkaan verrattuna.

Lisää aiheesta löytyy seuraavista linkeistä:

https://www.tyj.fi/wp-content/uploads/2021/01/TYJ_etuusopas_2021.pdf

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html

Pin It on Pinterest

Share This