Käyntiosoite: Puistokatu 2, 2. krs, 49400 Hamina

Lähetä salattua sähköpostia tästä.

Lasten varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1552/2020 mukaisesti. Kasvatus ja koulutus -valiokunta on hyväksynyt maksuperusteet.

Kasvatus ja koulutus-valiokunta on tehnyt päätöksen uusista maksuista, jotka tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen.

Maksun suuruus 1.8.2022 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavan kokopäivähoidossa olevan lapsen maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 €. Seuraavien lasten sisaralennus on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Täältä voit ilmoittaa tulotiedot vahvalla tunnistautumisella.

Maksut määritetään perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti:

Perheen koko Tuloraja €/kk,
josta ei maksua
Maksu % tulorajan
ylittävältä osalta
Korkeimman
maksun tuloraja
1 – 2 henkilöä 2913 10,70 5666 €
3 henkilöä 3758 10,70 6511 €
4 henkilöä 4267 10,70 7020 €
5 henkilöä 4777 10,70 7530 €
6 henkilöä 5284 10,70 8037 €

Jos maksu jää alle 28 euroa lasta kohden, sitä ei peritä.

Perheen koko
Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio-, avoliitto ja rekisteröity parisuhde) ja perheen lapsista enintään neljä.

Tuloina otetaan huomioon
Päätettäessä varhaiskasvatusmaksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot) sekä verosta vapaat tulot. Lomaraha (5 %) lisätään bruttopalkkaan. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon keskimääräinen bruttokuukausitulo.

Tuloina ei oteta huomioon
lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamamieslisää, opintorahaa, aikuisopinto-rahaa ja opintotuen asumislisää eikä opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä lastenhoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut (maksukuitti liitteeksi)

Hoitomaksun vahvistaminen
Hoitomaksu vahvistetaan hoitosuhteen alkaessa toimintavuoden loppuun. Jos hoitosuhteen aikana tapahtuu muutoksia lapsen hoitoajoissa tai perheen tuloissa, vahvistetaan hoitomaksu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Olennaisen muutoksen yhteydessä (perhekoon muutos, työpaikan vaihdos, palveluntarpeen muutos jne.) tarkistetaan varhaiskasvatusmaksu välittömästi.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään maksamisajankohdan (=lapsi on hoidossa) tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos varhaiskasvatuspaikan hakija ei ilmoita liitteillä todennettuja bruttotulojaan määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu heti eikä sitä takautuvasti muuteta.

Maksualennus tai -vapautus
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus päivähoidon maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §).

Hoitoajat sovitaan palvelusopimuksessa lapsen varhaiskasvatuspaikassa. Sopimus tehdään toistaiseksi ja on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Hoitoaikaa laskettaessa huomioidaan läsnäolopäivät, sairaspäivät ja ennalta ilmoitetut poissaolot (esim. loma).

Maksu peritään
Maksu laskutetaan yleensä 11 kuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli siihen mennessä on laskutettu 11 kuukautta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina eikä hänellä ole ennalta ilmoitettuja lomapäiviä voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta.

Maksut poissaolojen ajalta
1. Sairauspoissaolot
– jos lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden = maksuton kuukausi
– jos lapsi on sairauden vuoksi poissa 11 päivää tai enemmän kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta

2. Muut poissaolot
– jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksu puolittuu

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen
Jos hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu on läsnäolopäivien mukaan. Kuukauden hoitopäivien jakajana on 20 päivää. Tuntihinnoilla hyvityksiä ei lasketa.

Tuntirajat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusaika Maksuperuste Maksimimaksu
1 – 80 h/kk 60 % 177 €
81 – 120 h/kk 80 % 236 €
121 – 140 h/kk 85 % 251 €

Esiopetus + varhaiskasvatus tuntirajat:

Maksuton esiopetus
Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määrätään hoitomaksuksi sovittujen tuntien mukainen maksu. Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen työpäiviä.

Varhaiskasvatusaika Maksuperuste Maksimimaksu
1 – 40 h/kk 40 % 118 €
41 – 80 h/kk 60 % 177 €
81 – 120 h/kk 80 % 236 €
121 – 140 h/kk 85 % 251 €

Varhaiskasvatuksen laskutusta sekä tuloselvityksiä hoitaa:

toimistosihteeri Ulla-Maija Paananen, p. 040 199 1405,
ulla-maija.paananen(a)hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This