Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen sekä koulunkäynnin vaikeuksia. 

Erityisopetusta antavat Haminan perusopetuksessa laaja-alaiset erityisopettajat ja opetusta toteutetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Tuen toteuttamista suunnitellaan ja sen tarvetta sekä vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Erityisopettajan tukea on mahdollisuus saada kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Yleisopetuksessa opiskelevalla erityisen tuen oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Ankkuriopetus

Oppilaan on mahdollisuus saada yläkoulun aikana myös klinikkamuotoista erityisopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa, joiden oppimäärä(t) on yksilöllistetty. Ankkuriopetukseen ohjaudutaan oman koulun laaja-alaisen erityisopettajan, konsultoivan erityisopettajan tai opiskeluhuollon kautta.

Erityisen tuen pienryhmät

Oppilaan opetus voidaan järjestää kokoaikaisena erityisopetuksena erityisen tuen pienryhmässä, mikäli tukitoimia ei ole mahdollista järjestää tai ne eivät ole tarkoituksenmukaisia omassa lähikoulussa. Erityisen tuen pienryhmäopetusta Haminassa tarjotaan Aseman koulussa, Poitsilan koulussa, Pappilansalmen koulussa ja Vehkalahden koulussa. Toiminta-alueittain opetus järjestetään Aseman koulussa. Pappilansalmen ja Vehkalahden kouluissa pienryhmäopetusta tarjotaan sekä ala- että yläkouluikäisille.

Erityisen tuen pienryhmien hakuprosessi on kuvattu Haminan perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja sen löydät tästä linkistä.

Kuntouttava opetus 

Poitsilan alakoulussa toimii kuntouttavan opetuksen pienryhmä, jossa erityisluokanopettajan lisäksi työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja sekä koulunkäynninohjaaja. Kuntouttava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat erittäin vahvaa tukea koulunkäyntiinsä. Kuntouttavan opetuksen tarpeen arvioivat konsultoiva erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja yhteistyössä oppilaan huoltajien, opettajan ja mahdollisten hoito- ja/tai kuntoutustahojen kanssa. Kuntouttava opetus on kestoltaan lyhytaikaista (enintään kaksi vuotta) ja opetuksen pääpainona on kasvattaa oppilaan koulunkäyntikykyä.

Pin It on Pinterest

Share This