Koulunkäynnin ja oppimisen tukimuotoja koulussa ovat: tukiopetus, monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät, opiskelu joustavissa opetusryhmissä, oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, tehostettu oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus sekä ohjaajapalvelut. Tukimuotoja on mahdollista saada kaikilla tuen portailla, mutta tukimuotojen määrä ja intensiteetti vaihtelevat riippuen siitä, millä tuen portaalla oppilas on.

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Oppilaan tuen tarpeeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla osana koulun arkea.

Tehostettu tuki

Kun todetaan, ettei yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä, useita tukimuotoja sisältävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea, siirrytään tehostettuun tukeen. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne ja tuen tarve. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen käytännössä.

Erityinen tuki

Mikäli tehostetun tuen tukitoimet eivät ole riittäviä, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan erityisen tuen aloittaminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätöksen tekee Haminassa erityisen tuen koordinaattori ja se tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Päätös tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina ennen 3.vuosiluokalle ja 7.vuosiluokalle siirtymistä. 

Oppilaalle sopivat opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

Pienryhmähakuun liittyvässä prosessissa työskentelee konsultoiva erityisopettaja, joka on mukana arvioimassa oppilaiden erityisen tuen ja etenkin pienryhmäopetuksen tarvetta. Tämän lisäksi konsultoivan erityisopettajan tehtäviin kuuluu muun muassa koulujen konsultointi tuen asioissa sekä verkostoyhteistyö.

Pin It on Pinterest

Share This