Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Oppilaan tuen tarpeeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla osana koulun arkea.

Tehostettu tuki

Kun todetaan, ettei yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä, useita tukimuotoja sisältävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea, siirrytään tehostettuun tukeen. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne ja tuen tarve. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen käytännössä.

Erityinen tuki

Mikäli tehostetun tuen tukitoimet eivät ole riittäviä, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan erityisen tuen aloittaminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätöksen tekee Haminassa erityisen tuen koordinaattori ja se tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Päätös tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina ennen 3.vuosiluokalle ja 7.vuosiluokalle siirtymistä. 

Oppilaalle sopivat opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

Pienryhmähakuun liittyvässä prosessissa työskentelee konsultoiva erityisopettaja, joka on mukana arvioimassa oppilaiden erityisen tuen ja etenkin pienryhmäopetuksen tarvetta. Tämän lisäksi konsultoivan erityisopettajan tehtäviin kuuluu muun muassa koulujen konsultointi tuen asioissa sekä verkostoyhteistyö.

Tuen muodot koulussa

Koulunkäynnin ja oppimisen tukimuotoja koulussa ovat: tukiopetus, monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät, opiskelu joustavissa opetusryhmissä, oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, tehostettu oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus sekä ohjaajapalvelut. Tukimuotoja on mahdollista saada kaikilla tuen portailla, mutta tukimuotojen määrä ja intensiteetti vaihtelevat riippuen siitä, millä tuen portaalla oppilas on. 

Osa-aikainen erityisopetus Vehkalahden koulussa

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen sekä koulunkäynnin vaikeuksia. 

Erityisopettajan tukea on mahdollisuus saada kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Yleisopetuksessa opiskelevalla erityisen tuen oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Vehkalahden koulussa toimii kolme laaja-alaista erityisopettajaa, joista kaksi yläkoulun puolella. Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Tuen toteuttamista suunnitellaan ja sen tarvetta sekä vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Ankkuriopetus

Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan ns. ankkuriopetuksen keinoin. Oppilaan on mahdollisuus saada yläkoulun aikana klinikkamuotoista erityisopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa, joiden oppimäärä(t) on yksilöllistetty. Ankkuriopetukseen ohjaudutaan oman koulun laaja-alaisen erityisopettajan, konsultoivan erityisopettajan tai opiskeluhuollon kautta.

Kokoaikainen erityisopetus Vehkalahden koulussa – erityisen tuen pienryhmät

Oppilaan opetus voidaan järjestää kokoaikaisena erityisopetuksena erityisen tuen pienryhmässä, mikäli tukitoimia ei ole mahdollista järjestää tai ne eivät ole tarkoituksenmukaisia omassa lähikoulussa. Vehkalahden koulussa toimii kaksi yläkoulun pienryhmää sekä yksi alakoulun pienryhmä. Erityisen tuen pienryhmien hakuprosessi on kuvattu Haminan perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja sen löydät tästä linkistä.

Perusopetukseen valmistava opetus (VALU)

Perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan haminalaisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman löydät tästä linkistä.

Pin It on Pinterest

Share This