Laaja-alainen erityisopettaja Leena Harsia

Koulukuraattori Eija Kiiski, puh. 040 776 6131

Koulupsykologi Heini Sainio, puh. 040 199 149

Kasvatuskeskustelija, koulunjohtaja Maria Harjulampi-Lääti, puh. 040 199 1840

Kouluterveydenhoitaja Minna Harjumaaskola, puh. 040 735 4038
– paikalla maanantaisin ja muutoin tiistaisin, paitsi kuukauden viimeisellä viikolla. Avovastaanotto klo 11.30-12.00 (lukuun ottamatta lääkäripäiviä), muutoin ajanvarauksella. Yhteydenotot ja ajanvaraukset voi hoitaa myös Wilman kautta.

Erityisopetus

Oppilas voi tarvita tukea monien syiden vuoksi. Hänellä voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai koulumotivaatio-ongelmia. Oppilaalle tarjottava tuki jakautuu perusopetuslain mukaan kolmeen portaaseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Laaja-alaisella erityisopetuksella vahvistetaan oppilaan oppimista, koulunkäynnin perustaitoja ja ennaltaehkäistään vaikeuksien syntymistä ja kumuloitumista. Laaja-alainen erityisopettaja toteuttaa 3-portaista tukea käytännössä. Hän tekee yhteistyötä luokanopettajien ja huoltajien kanssa oppilaiden tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisopettaja antaa tukea joko yksilöopetuksena, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena luokanopettajan työparina.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat puolestaan psykologi- ja kuraattoripalvelut, terveydenhuolto sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. 

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä, on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Terveydenhoitaja on koululla parillisina viikkoina maanantaisin ja tiistaisin ja parittomina viikkoina maanantaisin. Terveydenhoitajan tavoittaa myös Wilmasta.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.

Kasvatuskeskustelu ja CICO (check in – check out)

Kasvatuskeskustelu ja ns. CICO ovat ratkaisukeskeisyyteen pohjautuvia menetelmiä, joilla pyritään ohjaamaan oppilasta pois ei-toivotuista käyttäytymismalleista – tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This