Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä

Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja,oppilaat ja huoltajat sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Kolmiportainen tukijärjestelmä

Koulunkäynnin tuki on jaettu kolmeen portaaseen seuraavasti.

1. Yleinen tuki
Opiskelun yleinen tuki suunnataan kaikille oppilaille tasapuolisesti. Tarpeen mukaan jokaiselle oppilaalle suunnatusta lyhytkestoisesta yleisestä tuesta voidaan siirtyä asteittain tehokkaampaan tehostettuun tukeen ja lopulta erityiseen tukeen.

Yleisen tuen aikana käytettäviä tukimuotoja ovat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, opetusryhmien muuntelu, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, resurssiopetus, avustajapalvelut, erilaiset koulutyön apuvälineet, ohjaus- ja tukipalvelut ja kodin tarjoama tuki.

Oppilaalle annettu yleinen tuki kirjataan pedagogiseen arvioon jonka avulla arvioidaan annetun tuen riittävyys. Oppilaalle annetusta yleisestä tuesta tiedotetaan huoltajia.

2. Tehostettu tuki
Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää ja koulunkäynnissä ja oppimisessa on runsaasti haasteita, oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan tehostetun tuen avulla.

Tehostettu tuki koskee oppilaita, jotka tarvitsevat oppimisessaan tai koulunkäynnissään pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) yhteistyössä oppilaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa.

3. Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirryttäessä erityisen tuen koordinaattori tekee erityisen tuen päätöksen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisen tuen vaiheessa voidaan edellä mainittujen lisäksi yksilöllistää oppimääriä.

Laaja-alainen erityisopettaja
Laaja-alainen erityisopettaja on perehtynyt oppimisvaikeuksissa olevan lapsen erityishäiriöihin ja niiden poistamiseen. Erityisopettaja antaa opetusta joko yksilöopetuksena, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena luokassa.

Laaja-alainen erityisopettaja on perehtynyt oppimisvaikeuksissa olevan lapsen erityishäiriöihin ja niiden poistamiseen. Erityisopettaja antaa opetusta joko yksilöopetuksena tai pienryhmissä ja on koulullamme maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin yhteensä 13 tuntia.

Koulupsykologi
Heini Sainio
p. 040 199 1499
Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotte- luihin.

Koulukuraattori
Minna Tommiska
p. 040 521 5222

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Minna Harjumaaskola
p. 040 735 4038
yhteydenotot ja ajanvaraukset voi hoitaa myös Wilman kautta

Terveydenhoitaja on koululla torstaisin ja perjantaisin. Avovastaanotto klo 11.30-12.00 (lukuun ottamatta lääkäripäiviä), muutoin ajanvarauksella. Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.

Pin It on Pinterest

Share This