Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa on luokanopettajan tai luokanvalvojan lisäksi tarvittaessa mukana muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa. Haminassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, voidaan oppilaan opetus toteuttaa erityisen tuen pienryhmässä.

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Oppilaan tuen tarpeeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla osana koulun arkea.

Tehostettu tuki

Kun todetaan, ettei yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä, useita tukimuotoja sisältävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea, siirrytään tehostettuun tukeen. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne ja tuen tarve. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen käytännössä.

Erityinen tuki

Mikäli tehostetun tuen tukitoimet eivät ole riittäviä, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan erityisen tuen aloittaminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätöksen tekee Haminassa erityisen tuen koordinaattori ja se tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Päätös tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina ennen 3.vuosiluokalle ja 7.vuosiluokalle siirtymistä. 

Oppilaalle sopivat opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

Pienryhmähakuun liittyvässä prosessissa työskentelee konsultoiva erityisopettaja, joka on mukana arvioimassa oppilaiden erityisen tuen ja etenkin pienryhmäopetuksen tarvetta. Tämän lisäksi konsultoivan erityisopettajan tehtäviin kuuluu muun muassa koulujen konsultointi tuen asioissa sekä verkostoyhteistyö.

Tuen muodot koulussa

Koulunkäynnin ja oppimisen tukimuotoja koulussa ovat: tukiopetus, monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät, opiskelu joustavissa opetusryhmissä, oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, tehostettu oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus sekä ohjaajapalvelut. Tukimuotoja on mahdollista saada kaikilla tuen portailla, mutta tukimuotojen määrä ja intensiteetti vaihtelevat riippuen siitä, millä tuen portaalla oppilas on. 

Osa-aikainen ja kokoaikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus Aseman koulussa

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen sekä koulunkäynnin vaikeuksia. 

Erityisopetusta antaa Aseman koulussa laaja-alainen erityisopettaja ja opetusta toteutetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Tuen toteuttamista suunnitellaan ja sen tarvetta sekä vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Erityisopettajan tukea on mahdollisuus saada kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Yleisopetuksessa opiskelevalla erityisen tuen oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Kokoaikainen erityisopetus Aseman koulussa

Erityisen tuen pienryhmät

Oppilaan opetus voidaan järjestää kokoaikaisena erityisopetuksena erityisen tuen pienryhmässä, mikäli tukitoimia ei ole mahdollista järjestää tai ne eivät ole tarkoituksenmukaisia omassa lähikoulussa. Aseman koulussa järjestetään erityisen tuen pienryhmäopetusta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan asti. Kokonaan yksilöllistettyä sekä toiminta-alueittain opetusta tarjotaan 9.vuosiluokkaan asti.

Erityisen tuen pienryhmien hakuprosessi on kuvattu Haminan perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja sen löydät tästä linkistä.

Yhteystiedot

Erityisopettaja, Tuula Kalmari p. 040 1991 838

Konsultoiva erityisopettaja, Henna Ikonen p. 040 1991 839

Erityisluokanopettajien yhteystiedot löydät ”Yhteystiedot ja luokat” -osiosta.

Pin It on Pinterest

Share This