Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisöissä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko koulua ja oppilaitosyhteisöä tukevana, yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.

Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kasvun ja oppimisen tuki

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan ryhmäohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen psykologi

Varhaiskasvatuksen psykologin työn tavoitteena on tunnistaa lasten tuen tarpeita kehitykseen ja oppimiseen liittyen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä suunnitella tuen ja kuntoutuksen muotoja yhteistyössä perheen, lapsen ryhmän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologi tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun. Psykologin työhön kuuluu yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajien, varhaiskasvatuksen – ja esiopetuksen yksiköiden, puhe- ja toimintaterapeuttien, lastenneuvolan,  perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. 

Psykologi toteuttaa ryhmähavaintoja lapsen arkisessa ympäristössä varhaiskasvatuksen – tai esiopetuksen yksiköissä, tukee yksiköiden henkilöstön työtä ja toimii osana oppilashuollon työtiimejä. Ryhmiin suunnattua tunnetaitojen kehitystä tukevaa pienryhmätyöskentelyä on saatavilla. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat lapsen psykologin kehitystasoa – tai oppimisvalmiuksia kartoittaviin tutkimuksiin vanhempien kanssa yhdessä laaditulla kirjallisella lähetteellä. Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä psykologiin lapsen kehitykseen, oppimiseen tai arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Hanna Hummel, varhaiskasvatuspsykologi
p. 040 199 1853
Psykologin voi tavoittaa suoraan puhelimitse tai Wilman kautta.

Esi- ja alkuopetuksen kuraattori

Esi- ja alkuopetuksen sosiaalityöstä vastaa kuraattori. Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Kuraattori tekee sekä koko oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä että yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Kuraattorin työ sisältää koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä sekä tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja esiopetuksen ja koulun henkilöstön kanssa.

Essi Valtonen, esi- ja alkuopetuksen kuraattori
p. 050 344 3054
Esi- ja alkuopetuksen kuraattorin voi tavoittaa suoraan puhelimitse tai Wilman kautta.

Pin It on Pinterest

Share This