Tartuntatautilain väliaikainen muutos 147/2021 on annettu 19.2.2021 ja astunut voimaan 1.3.2021. Tartuntatautilakiin on mm. lisätty väliaikaisesti uudet 58 c – 58 h ja 59 a – 59 e §:t. Nämä väliaikaiset muutokset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä kunnan terveydensuojelu- sekä elintarvikeviranomainen on toimivaltainen viranomainen tartuntatautilain mukaisessa valvonnassa tietyin ehdoin. Lain muutoksessa säädettyjen velvoitteiden valvonta jakautuu useammalle viranomaiselle, kunnalle, aluehallintovirastolle ja Liikenne- ja viestintävirastolle. Tartuntatautilain mukaisen valvonnan tavoitteena on koronan leviämisen ehkäiseminen.

Aluehallintovirasto ja kunnat valvovat toimialueellaan yleisiä tiloja koskevien velvoitteiden ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Liikenne- ja viestintävirasto sekä kunta valvovat sitä, että asemien, terminaalien ja muiden vastaavien tilojen hallinnasta vastaava toimija yhdessä kuljetus- ja liikennepalvelun tarjoajan kanssa huolehtivat covid-19 taudin leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä järjestelyistä.

Lain 59 b §:n 4 ja 5 momentissa todetaan tarkastusoikeudesta elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomaiselle. Tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia voidaan tehdä em. viranomaisten suorittamien elintarvike- tai terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten yhteydessä sekä aluehallintoviraston tai Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä. Tarkastuksilla voidaan tarkastaa tartuntatautilain mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Myös Haminan ympäristöterveydenhuolto on aloittanut tartuntatautilain mukaisen valvonnan muun tarkastustoiminnan yhteydessä.

Tartuntatautilain 58 a § koskee ravintoloita:

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on huolehdittava yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä siitä, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, ja annettava asiakkaille riittävän etäisyyden ylläpitämistä ja käsien puhdistamista koskevat toimintaohjeet.

Ravitsemistoiminnan harjoittajien tulee huolehtia siitä, että asiakkaiden oleskelu järjestetään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin tietyillä alueilla sijaitsevien ravitsemisliikkeiden asiakkaiden oleskeluun ja asiakaspaikkojen sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärään liittyvistä vaatimuksista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa sellaisten ravitsemisliikkeiden, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta alkoholijuomia, asiakasmäärää enintään 50 prosenttia ravitsemisliikkeen suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä. Muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärää voidaan rajoittaa enintään 25 prosenttia suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä. Jos ravitsemisliikkeen pääasiallinen ravitsemistoiminta eri ajankohtina vaihtelee, sovelletaan sen toimintaan kunakin ajankohtana sitä rajoitusta, johon sen ravitsemistoiminta kyseisenä ajankohtana liittyy.

Ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi eivätkä ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toimenpiteet ole riittäviä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ravitsemisliikkeen aukioloa kello 23:n ja 5:n välisenä aikana ja anniskelua kello 22:n ja 9:n välisenä aikana koskevista rajoituksista sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä kyseisiä rajoituksia on noudatettava.

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa sen toimintaan ja sisä- ja ulkotilojen käyttöön säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä aluehallintovirastolle ja valvontaa suorittavalle poliisille. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä liikkeessä asiakkaiden nähtävillä.

Aluehallintovirasto vastaa ravitsemisliikkeiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.

Tartuntatautilain 58 c § koskee muita yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja sisätiloja sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja:

Velvoitteet koskevat laajasti kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi kauppoja, kuntosaleja, kampaamoita ja harrastustiloja.

Toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Tartuntatautilaki

Koronaohjeita

THL:n sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Kymsoten sivuilta löytyy kymenlaakson ajankohtainen tautitilanne sekä voimassa olevat suositukset

Aluehallintoviraston Usein kysyttyä koronaviruksesta -sivustolta löytyy vastauksia mm. seuraaviin koronavirukseen liittyviin aihealueisiin:

  • Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset
  • Asiakas- ja toimitilojen käyttö
  • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
  • Ravintolat, kahvilat, baarit ja muut ravitsemisliikkeet
  • Perusopetus, muu opetus ja oppilaitokset
  • Varhaiskasvatus
  • Terveydenhuolto
  • Sosiaalipalvelut
  • Nuoriso ja nuorisotyö
  • Viranomaisten roolit ja toimivalta

Ruokaviraston sivuilta löytyy Usein kysyttyä koronaviruksesta ja elintarvikkeista kuluttajille -sivusto sekä Usein kysyttyä koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille -sivusto.

Työterveyslaitoksen sivuilla on ohjeita siivoukseen Covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Aluehallintoviraston ylläpitää koronainfoa toimijoille, tapahtumanjärjestäjille sekä ravintoloitsijoille.

Pin It on Pinterest

Share This