TIEDOTE 17.1.2023

Ohje rakennuksen hävittämiseen polttamalla

Ympäristönsuojeluviranomainen on laatinut yhdessä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja rakennusvalvonnan kanssa ohjeen rakennuksen hävittämiseen polttamalla. Polttaminen vaatii aina ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeusluvan ja sen saaminen edellyttää, että pelastusviranomainen voi käyttää rakennusta harjoituskohteena. Ohje löytyy tästä:

Ohje rakennuksen hävittämiseen polttamalla

 

 

13.6.2022

Kouvolan kaupunki/ Kymen jätelautakunta

TIEDOTE 9.6.2022

Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä

Kompostointi-ilmoituslomake on julkaistu Kymen jätelautakunnan nettisivuilla:

Kompostointi-ilmoitus Kymen jätelautakunnalle sähköisesti täytettävänä versiona.

Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä ja perustuu jätelainsäädäntöön. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomake löytyy myös Asiointi – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi)

Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan raportoida tietoja eteenpäin esim. valtion viranomaisille jätelain mukaisesti.

Uudet jätetaksat voimaan 1.7.2022

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 25.5. uudet jätetaksat 1.7.2022 alkaen. Taksat koskevat jätteenkuljetuksia Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Mäntyharjun alueella sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaa.

Loppujäteastioiden tyhjennystaksat nousevat keskimäärin 7,0 – 8,4 %. Korotukset johtuvat polttoainekustannusten ja muun yleisen kustannustason noususta. Uudet taksat löytyvät Kymen jätelautakunta 25.5.2022 pöytäkirja – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi) Taksoja tarkistetaan seuraavan kerran jo vuodenvaihteessa, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin kustannusten muutoksiin suuntaan tai toiseen.

Jätehuoltomääräyksiä päivitetään – Tyhjennysvälit joustavammiksi

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen on työn alla. Tavoitteena on saada määräysluonnos nähtäville syksyllä ja uudet määräykset voimaan 1.1.2023. Uudistuksen syynä on jätelainsäädännön muutokset. Myös loppu- ja biojäteastioiden tyhjennysvälien pituuden valintaa halutaan saada hieman aikaisempaa joustavammaksi.

Biojätteiden erilliskeräys omakotitaloille – Kompostointi on suositeltava vaihtoehto

Biojätteiden erilliskeräys omakoti- ja paritaloista alkaa jätelain nojalla Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa näillä näkymin 1.5.2024. Jätehuoltomääräysten uudistuksen yhteydessä erilliskeräysvelvoitetta voidaan myöhemmin laajentaa myös pienempiin taajamiin. Biojäteastia voi olla oma tai useamman kiinteistön yhteinen.

Mikäli kompostoit biojätteesi itse tai naapureiden yhteisessä kompostorissa, sinun ei tarvitse liittyä erilliskeräykseen. Kymenlaakson Jäte Oy:ltä saa tarvittaessa kompostointineuvontaa. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia.

Lisätietoja:

Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fiwww.kymenjatelautakunta.fi

Kymen jätelautakunta on alueellinen jätehuoltoviranomainen. Toiminta-alue kattaa Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Kouvola on isäntäkunta.

 

30.3.2022

Kirkkojärven Humalniemen laidunnushanke alueen kunnostamiseksi

Haminan kaupunki on saanut rahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta Kirkkojärven Humalniemen laidunnushankkeeseen. Alueelle on laadittu Kirkkojärven rantaniityn hoitosuunnitelma 2021-2025.

Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on turvata alueen suojeluarvojen säilyminen. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteet ovat mm. muassa linnustollisesti arvokkaat kosteikot, suurruohoniityt ja arvokas perhoslajisto. Laidunnuksella monipuolistetaan alueen ympäristöä ja luodaan lisää elintilaa ja siirtymäreittejä umpeenkasvusta kärsivälle lajistolle. Muiden muassa kahlaaja- ja vesilinnustolle tärkeää elinympäristöä, matalaa rantaniittyä ja avointa vesipintaa luodaan ruovikon niitolla ja laidunnuksella.

Kirkkojärven hoidon tavoitteena on kehittää alueesta matalakasvuinen rantaniitty ja estää pajukkoja ja järviruokoa leviämästä. Alueen laidunnus säilyttää uhanalaisten lajien elinpaikkoja estämällä umpeenkasvua ja lisäämällä myös alueen kasvienlajien monimuotoisuutta. Linnusto hyötyy arvokkaassa lintukohteessa matalakasvuisesta rantaniitystä.

Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen maaperä köyhtyy vähitellen, ja suurruohoniittyjen lajit saavat lisää elintilaa. Laiduneläimet elävöittävät maisemaa, ja ovat kiinnostuksen kohde lähialueen asukkaille. Alueen laidunnus lisää sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteet

 • raivataan aitalinjat huhti-toukokuussa, poistetaan pajukkoa ja tehdään vesakon ja taimien raivausta.
 • sähköaidan tekeminen lehmien laidunnusta varten tehdään toukokuussa
 • Humalniemessä kulkeva rantareitistöön liittyvä polku jätetään aitaamisen ulkopuolelle, aita rakennetaan polun itäpuolta mukaillen.
 • Laidunkausi aloitetaan alkukesästä touko-kesäkuussa. Alustavasti suunniteltu eläinmäärä alueelle on noin 7-14 emolehmää vasikoineen. Eläinten sopivaa määrää kokeillaan. Laidunnusta jatketaan elo-syyskuulle asti mikäli ruokaa riittää
 • poistetaan alueelta haitallisia vieraslajeja: jättipalsamia, japanintatarta ja isotuomipihlajaa
 • Ruovikon niittoa ja murskausta tehdään koneellisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Tästä löytyy laidunalueen aitaamissuunnitelma.

 

Lisätietoja:

Kirsi Seppälä p. 040 534 2413

Anne Repo p. 040 593 4144

 

1.7.2021

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Haminan kaupunginvaltuustossa 4.5.2021, Miehikkälän kunnanvaltuustossa 17.5.2021 ja Virolahden kunnanvaltuustossa 14.6.2021. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia pois lukien määräyskokoelmassa eritellyt toiminnot. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan kuntalain mukaisesti ilman eri päätöstä, kun ne on hyväksytty valtuustossa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat siten voimassa kaikissa kolmessa yhteistyökunnassa. Lupavaliokunnan 16.3.2021 laatimaan ehdotukseen ei tehty muutoksia. Ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan poiketa perustelluista syistä, jos se ei aiheuta ympäristön pilaantumista eikä haittaa ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista. Poikkeamaa voi hakea kunnan ympäristötoimesta. Ympäristönsuojelumääräyksiin voit tutustua tästä: Ympäristönsuojelumääräykset Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

 

1.7.2021

Virojoen vesistön laatua käsittelevän kyselytutkimuksen tulokset julki

Haminan ympäristö- ja terveysvalvonnan yksikkö hoitaa myös Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristö- ja terveysvalvonnan. Virojoen valuma-alueen asukkaat saivat vastata viime talvena Virojoen vesistön laatua käsittelevään kyselytutkimukseen ja sen tulokset on nyt julkaistu hankkeen internetsivuilla ja tuloksiin voit tutustua täältä.

 

30.3.2021

Tee ilmoitus ruoppaustyöstä ELY-keskukselle

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden koneellisesta niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.  Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Yhteyshenkilöt ELY-keskuksessa:

Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Linkit

Ohjeita ja tietoja rannan ruoppausta suunnittelevilla ja lomake ilmoituksen tekoa varten (ymparisto.fi)

Ohjeita ja tietoja vesikasvien poistosta ja niitosta sekä tarvittava lomakepohja ilmoituksen tekoa varten (ymparisto.fi)

 

24.3.2021

Earth Hour 27.3. klo 20.30-21.30

Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, jossa jokainen voi puolustaa luontoa ja ilmastoa. Näytämme valomerkin yhteisen planeettamme puolesta 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä.

Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, jolloin siihen osallistui yli kaksi miljoonaa ihmistä. Suomessa Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Vuonna 2020 maailmanlaajuisessa tapahtumassa oli mukana yhteensä ennätykselliset 190 maata ja maantieteellistä aluetta. Viime vuonna nähtiin ensimmäinen lähes täysin verkkoon painottunut Earth Hour. Verkossa tapahtuman viestit levisivät vilkkaasti, kun Earth Houriin liittyvät päivitykset keräsivät somessa huimat 4,7 miljardia näyttökertaa.

Lisätietoja tästä.

 

 

25.11.2020

Vesistöjä koskeva asukaskysely tulossa marraskuun lopulla Virojoen valuma-alueen asukkaille Miehikkälässä ja Virolahdella

Vedet ja ihmiset kohtaavat – opi, toimi ja vaikuta – SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Tutkimuskohteena ovat Suomessa Virojoen ja Rakkolanjoen valuma-alueet. Hanke tähtää Suomenlahden tilan parantamisen monin eri keinoin.

Hankkeen osana toteutetaan vesistöjä koskeva asukaskysely marraskuun lopussa Miehikkälässä ja Virolahdella. Kyselyllä kerätään tietoa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaiden ja mökin omistajien mielipiteistä vesien tilan parantamista ja turvaamista kohtaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueen vesienhoidossa sekä osana kansainvälistä tutkimushanketta. Kyselytutkimuksen toteuttaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistyössä Kaakon kaksikon kanssa.

Lisätietoa:

Hankkeen verkkosivut:

Hankkeen some-kanavat:

 

18.11.2020

Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

 

Lue lisää tästä!

 

13.3.2020

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä ELY-keskukselle (Kaakkois-Suomi)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9 – 31.5 välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tee-ilmoitus-kevaan-ruoppaustoista-ely-keskukselle-kaakkois-suomi->

Linkit:

* Ruoppaus- ja niittoilmoitusten sähköinen lomake

<https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi>

* Rannan ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

* Vesikasvien poisto ja niitto

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto>

 

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

* Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

* Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

* s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

* Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

* ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

 

13.3.2020

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö on voimassa – onko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisu jo kunnossa?

Lain mukainen siirtymäaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen päättyi 31.10.2019. Huolehdithan, että kiinteistösi jätevesijärjestelmä on lain vaatimusten mukaisessa kunnossa.

Keitä jätevesilainsäädäntö koskee?

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Mikäli kiinteistösi sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, olet vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Näissäkin kohteissa jätevesijärjestelmä on kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät kysymällä kunnasta tai kartta-aineistosta ymparisto.fi -sivustolta.

Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja omakotitalot

 • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
 • joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
 • joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (ns. ikävapautus)
 • joissa on kantovesi ja kuivakäymälä

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi

(Kuvalähde: Ympäristöministeriö, www.ymparisto.fi)

Kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä kannattaa aina!

Lisätietoja:

Haminan kaupungin ympäristönsuojelu, palvelunumero 05 749 2550

Haminan kaupungin rakennusvalvonta, palvelunumero 05 749 2520

www.ymparisto.fi (sivustolta löytyy mm. vesihuoltotulkki ja hajavesihelppi)

 

 

Pin It on Pinterest

Share This