Kirkkojärven Humalniemeen on käynnistetty laidunnushanke alueen kunnostamiseksi. Hankkeen rahoitusta on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta.

Alueelle on laadittu Kirkkojärven rantaniityn hoitosuunnitelma 2021-2025.

Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on turvata alueen suojeluarvojen säilyminen. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteet ovat mm. muassa linnustollisesti arvokkaat kosteikot, suurruohoniityt ja arvokas perhoslajisto. Laidunnuksella monipuolistetaan alueen ympäristöä ja luodaan lisää elintilaa ja siirtymäreittejä umpeenkasvusta kärsivälle lajistolle. Muiden muassa kahlaaja- ja vesilinnustolle tärkeää elinympäristöä, matalaa rantaniittyä ja avointa vesipintaa luodaan ruovikon niitolla ja laidunnuksella.

Kirkkojärven hoidon tavoitteena on kehittää alueesta matalakasvuinen rantaniitty ja estää pajukkoja ja järviruokoa leviämästä. Alueen laidunnus säilyttää uhanalaisten lajien elinpaikkoja estämällä umpeenkasvua ja lisäämällä myös alueen kasvienlajien monimuotoisuutta. Linnusto hyötyy arvokkaassa lintukohteessa matalakasvuisesta rantaniitystä.

Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen maaperä köyhtyy vähitellen, ja suurruohoniittyjen lajit saavat lisää elintilaa. Laiduneläimet elävöittävät maisemaa, ja ovat kiinnostuksen kohde lähialueen asukkaille. Alueen laidunnus lisää sen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteet tiivistettynä:

  • raivataan aitalinjat huhti-toukokuussa, poistetaan pajukkoa ja tehdään vesakon ja taimien raivausta.
  • sähköaidan tekeminen lehmien laidunnusta varten tehdään toukokuussa
  • Humalniemessä kulkeva rantareitistöön liittyvä polku jätetään aitaamisen ulkopuolelle, aita rakennetaan polun itäpuolta mukaillen.
  • Laidunkausi aloitetaan alkukesästä touko-kesäkuussa. Alustavasti suunniteltu eläinmäärä alueelle on noin 7-14 emolehmää vasikoineen. Eläinten sopivaa määrää kokeillaan. Laidunnusta jatketaan elo-syyskuulle asti mikäli ruokaa riittää
  • poistetaan alueelta haitallisia vieraslajeja: jättipalsamia, japanintatarta ja isotuomipihlajaa
  • Ruovikon niittoa ja murskausta tehdään koneellisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Tästä löytyy laidunalueen aitaamissuunnitelma.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:
Kirsi Seppälä, ympäristötarkastaja
p. 040 534 2413, kirsi.seppala(a)hamina.fi

Anne Repo, vastaava vihertyön johtaja
p. 040 593 4144, anne.repo(a)hamina.fi

HANKKEESSA TAPAHTUU

Vuonna 2023 ei toistaiseksi ole saatu vielä lehmiä laidunalueelle. Syksyllä on tulossa alueelle koneellinen niitto.

 

12.10.2022

Hongiston konetyö hoiti Humalniemen alueella/Kirkkojärvellä ruovikon niittoa kahtena päivänä 10.-11.2022.

28.9.2022

Kesä on ohitse ja naudat ovat tehneet laidunalueella hyvää työtä, kasvusto on syöty hyvin alueelta pois. Eläinten omistaja haki naudat pois 28.9. ja kertoi kesän sujuneen hyvin. Aidat jäävät talven ylitse alueelle odottamaan seuraavaa kevättä, mutta aitaan on avattu aukkoja, joten alueelle pääsee kulkemaan.

27.7.2022

16 Lehmää ja sonni saapuivat laitumelle. Eläinten omistaja on Jorma Kyötikki Virolahdelta, joka myös kuljetti eläimet alueelle.

16.6.2022

Aidan rakennustyöt käynnissä ja raivauksia tehty

Laidunaidan rakennustyöt ovat käynnissä ja tolpitus on valmistumassa. Myöhäisen kevään vuoksi aidan rakennustyöt hieman myöhästyivät suunnitellusta aikataulusta. Alueella on myös raivattu puustoa alueelle johtavan tien osalta, jotta karjan kuljetusvaunulla päästään alueelle. Alueella kasvava vesihierakkakasvustoa on myös aidattu siten, ettei karja pääse niitä syömään. Vesihierakka on tärkeä uhanalaisen perhosen Isokultasiiven perhostoukkien ravintokasvi ja siksi tärkeä suojella.

 

23.5.2022

Jorma Kyötikki Virolahdelta laiduntajaksi, aidan rakennus käynnistyy

Jorma Kyötikki Virolahdelta on lupautunut tuomaan karjaansa laiduntamaan Humalniemen hankealueelle. Laiduntamaan on tulossa 16 hiehon ja yhden sonni charolaisrotuinen lauma aidan valmistuttua. Humalniemen alueelle tehtiin katselmuskäynti aidan rakentamisesta 23.5. ja suunniteltiin eläinten laitumelle tuontia. Eläinten rekkakuljetusta varten joudutaan tien/polun reunustoja raivaamaan leveämmäksi. Aidan rakennus alkaa mahdollisimman pian kun viherpalveluiden väki vapautuu muista töistään.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen biologi Kimmo Inki kävi paikalla myös 23.5. katselmuksella liittyen vesihierakan suojaamiseen aitaamalla. Vesihierakka on Isokultasiiven ravintokasvi. Laiduntamisen aikana tarkkaillaan syövätkö naudat vesihierakkaa. Jos ne eivät syö sitä, voidaan suoja-aidat poistaa.

Isokultasiipi (Lycaena dispar) on sinisiipisten (Lycaenidae) heimoon kuuluva päiväperhonen. Isokultasiipi on rauhoitettu Suomessa vuodesta 1983 lähtien ja on erityisesti suojeltu laji. Se kuuluu myös Euroopan unionin luontodirektiivin II liitteessä mainittuihin lajeihin, joiden suojelemiseksi on perustettava erityisten suojelutoimien alueita sekä IV liitteessä mainittuihin lajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua.

Ilmaisia valokuvia aiheesta Suuri kupari

13.4.2022

Lehmien laiduntaja etsinnässä Kirkkojärven Humalniemeen

Haminan kaupunki etsii lehmien laiduntajaa Kirkkojärven Humalniemeen. Suunnitelman mukaan sopiva eläinmäärä alueelle olisi noin 7-14 emolehmää vasikoineen ja sopivat laiduntajat ovat nyt etsinnässä. Laidunnuksen tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen säilyminen lintukosteikolla, niityillä ja hakamailla. Alueen pinta-alasta on n. 7 ha ruovikkoa.

Haminan kaupunki rakentaa hankkeessa toukokuussa alueelle sähköaidan. Laidunta tarjotaan käyttöön, korvausta laidunnuksesta ei makseta. Juomavesi on todennäköisesti järjestettävä alueelle erikseen ellei luonnonvettä voi ainakaan täysin hyödyntää.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä huhtikuun aikana Haminan ympäristönsuojeluun/ Kirsi Seppälä p. 040 534 2413 tai viherpalveluihin/ Anne Repo p. 040 593 4144.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This