Hulevesien laatututkimukset

Kevään laatututkimuksista voidaan todeta, että tutkituissa kohteissa hulevesien laatu oli näytteenottohetkellä varsin hyvä. Eri pisteistä tutkittujen hulevesinäytteiden haitta-ainepitoisuudet alittivat selvästi Tukholman läänin asettamat alimmat ohjearvot hulevesissä esiintyvile haitta-aineille. Pitoisuudet alittivat selvästi myös valtioneuvoston asetuksessa (Vn 1022/2006) määritetyt ympäristölaatunormit (merivedet ja muut pintavedet).

Vertailtaessa Haminassa tutkittuja hulevesien haitta-ainepitoisuuksia Helsingin, Lahden ja Espoon keskusta-alueilla mitattuihin arvoihin, nähdään, että hulevesien laatu eri haitta-aineiden osalta on hyvin samankaltainen. Kaupunkivesissä esiintyy samanlaisia haitta-aineita mutta suurissa kaupungeissa pitoisuudet ovat pääsääntöisesti suurempia. Haminan tuloksissa ainoastaan Salmenvirtaan purkavan avo-uoman (mittauspiste 2_1) toukokuun näytteessä typpi- ja nikkelipitoisuus ylittivät suurten kaupunkien keskimääräiset pitoisuudet. Selittävä tekijä voi olla Haminan näytteenottopisteen valuma-alueen laajuus, joka ulottuu myös maa- ja metsätalousalueelle.

Purkuvesistöistä (Salmenvirta ja Kirkkojärvi) otettujen näytteiden tuloksia verrattiin Paksuniemen merivesinäytteeseen, joka on otettu kesällä 2021. Salmenvirran ja Kirkkojärven näytteissä kuparipitoisuus oli hieman korkeampi kuin Paksuniemen merivesinäytteessä. Samoin kemiallinen hapenkulutus (COD) ja kiintoaine olivat korkeampia kuin sataman edustalta otetussa näytteessä. Näytteenottohetkellä kesäkuussa Salmenvirran vesi oli silmämääräisesti hyvin kirkasta. Analyysien mukaan sameusluku FTU oli tuolloin 4,1 (FTU 1-5 lievästi samea, ei erotu silmämääräisesti). Kirkkojärven näytteessä sameusluku oli 8,3 (FTU 5-10 sameahko). Kirkkaan veden FTU on alle 1.

Purkuvesistöjen laatutietoja verrattiin myös meriveden tutkimustuloksiin Haminanlahdelta, joita on saatavilla Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n vuotuisissa julkaisuissa. Haminanlahden meriveden tutkimuksissa seurataan veden näkösyvyyttä, sameutta, sähkönjohtavuutta, happipitoisuutta ja typpi- ja fosforipitoisuuksia. Tutkimuksia tehdään talvikaudella helmi-maaliskuussa ja kasvukaudella touko-syyskuussa. Haminanlahden päällysveteen verrattuna Salmenvirran ja Kirkkojärven vesi on sameampaa ja typpi- ja fosforipitoisuudet ovat selvästi korkeammat. Ulompana Haminanlahdella merivesi sisältää enemmän suoloja, mikä ilmenee korkeampana sähkönjohtokykynä. Laatumittausten ja laboratorioanalyysien tulokset on nähtävillä ao. liitteissä.

Liite 1. Hulevesien laatututkimusten tulokset kevät 2023

Liite 2. Yhteenveto hulevesinäytteiden laboratorioanalyyseistä kevät 2023

Huleveden laatututkimuksia on tarkoitus jatkaa hankkeen aikana. Syksyn mittaussuunnitelmaan on lisätty uusia mittauspisteitä ojiin, joiden kautta eri valuma-alueiden vedet purkautuvat vesistöön.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This