Haminan kaupunki on saanut Etelä-Savon ELY:n myöntämän avustuksen hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa vesiensuojelua Haminan hulevesien hallinnassa. Hankkeen teemana on kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen, erityisenä painopisteenä alueiden käyttö. Hanke on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jota ympäristöministeriö rahoittaa.

Ympäristöministeriöltä saatu rahoitus hankkeelle on 69 550 euroa.

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa välillä 1.1.2023 – 31.12.2024. Ensimmäisen vaiheen aikana (6 kk) tehdään mm. huleveden määrän ja laadun mittauksia eri kohdealueilla ja selvitetään hulevedessä esiintyviä haitta-aineita. Hankkeen toisessa vaiheessa (6 kk) käydään läpi millaisia hulevesien hallinnan keinoja ja rakenteita on käytössä ja mitä ei ole käytössä. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita ja erityisesti ylläpidon ja kunnossapidon näkökulmasta hyviä menetelmiä, joilla hulevesistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen tuloksia hyödynnetään hankkeen kolmannessa vaiheessa (6-12 kk), jonka tavoitteena on kehittää eri tahojen välistä yhteistoimintaa, selkiyttää vastuita ja luoda hyviä käytäntöjä työarkeen. Hankkeen aikana valitaan hulevesien hallinnan parantamiskohteita, joiden suunnittelussa ja toteuksessa pohditaan eri toimijoiden näkökulmasta kuinka vesiensuojelu voidaan ottaa paremmin huomioon.

Hankkeeseen osallistuvat kaupungin eri toimialat; maankäyttö ja kaavoitus, alueiden ylläpito- ja rakentamisyksiköt, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja vesilaitos. Yhteistyökumppaneita ovat mm. ympäristölaboratorio, suunnittelu-, kunnostamis- ja rakentamistöihin osallistuvat yritykset.

Hankkeen myötä kuntalaiset saavat lisää tietoa hulevesien merkityksestä vesiensuojelussa, hulevesien hallintaan liittyvistä vastuista ja haasteista sekä vaikutuksista, joita käytännön toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Hankkeen toivotaan lisäävän kuntalaisten kiinnostusta asuin- ja elinympäristönsä tilaan.

Vaihe 1: Hulevesien muodostumisen nykytilan selvitys

Hankkeen yhteyshenkilö:

Asiantuntija Nina Korjus

p. 040 1991 674

nina.korjus@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This