Tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voisivat helpommin vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Kaavoihin voi parhaiten vaikuttaa valmistelun aikana ennakkokuulemisten yhteydessä, osallistumalla julkiseen keskusteluun, tekemällä aloitteita sekä jättämällä mielipiteen tai muistutuksen kaavan nähtävillä olon aikana. Voitte vapaasti kertoa myös muista kaupungin kehittämiseen liittyvistä ajatuksistanne. Pyrimme mahdollisuuksien  mukaan huomioimaan kaupunkilaisten toiveita kaavoituksessa ja muissa kehittämishankkeissa.

Vuorovaikutteisen valmistelun lisäksi kaavat pidetään julkisesti nähtävillä. Vireille tulosta ja nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaavat asetetaan nähtäville kaavoituksen ilmoitustaululle sekä internetsivuille. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia.

Kaava-aloite

Kaavoitus käynnistyy joko kaupungin aloitteesta, jolloin kohteet ovat pääasiassa kaavoitusohjelman mukaisia, tai ulkopuolisen tahon eli asiakkaan anomuksesta.

Kun asiakas, esimerkiksi yksityinen maanomistaja, haluaa tehdä kaava-aloitteen, tulee hänen ottaa yhteyttä kaavoitukseen ennakkoneuvottelua varten. Neuvottelussa käydään läpi tavoitteet ja taustatiedot, kuten maanomistus- ja kaavatilanne. Näiden pohjalta arvioidaan kaavan toteuttamismahdollisuudet.

Haminan kaupungin kaavoituksesta on saatavissa kaava-anomuslomake. Kaava-aloite tehdään neuvottelun jälkeen täyttämällä ja palauttamalla lomake kaavoitukseen. Kaavamuutosta voi hakea myös vapaamuotoisella kirjeellä. Tällöin anomuskirjeen on oltava allekirjoitettu, siinä on oltava hakijan yhteystiedot, tiedot alueesta, jota anomus koskee, sekä perustelut miksi kaavaa tulisi muuttaa.

Kaavapalaute

Voit esittää mielipiteesi vireillä olevasta kaavahankkeesta tai tehdä esityksen asemakaavan laadinnasta. Palautteen asemakaavasta voit jättää nähtävillä olon päättymiseen mennessä. Nähtävillä oloajat on mainittu ao. kaavan tietojen yhteydessä.

 

Pin It on Pinterest

Share This