Mikä on hulevesimaksu ja, mihin se perustuu?

Vesihuoltolain (VHL) ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen myötä v. 2014 kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Hulevesien hallinnan sääntely katsottiin tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää juuri maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska hulevedet tulee ottaa huomioon sekä alueiden käytön suunnittelussa että rakentamisessa. Hulevesien kokonaishallinnan tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin (MRL 103 c §).

Kunnilla on MRL:n mukaan oikeus periä julkisoikeudellista hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Kunta vahvistaa hulevesimaksun perusteet sisältävän taksan, jossa määritellään myös kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt eli kiinteistöt, joilta hulevesimaksua aiotaan periä.

Aiemmin Haminan kaupungin alueella hulevesien viemäröinnistä on huolehtinut Haminan Vesi -liikelaitos. Vastuunjako on perustunut Haminan kaupungin ja Haminan Vesi -liikelaitoksen väliseen sopimukseen (Vesihuoltolaki 17 a §:n mukainen sopimus). Hulevesiverkoston ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia on katettu erillisellä huleveden perusmaksulla vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen hulevesimaksu sisältyi jätevesimaksuun. Vesihuoltolain mukaisesti hulevesimaksua ovat maksaneet kiinteistöt, joilla hulevesiviemäröinti on korkeintaan 20 metrin etäisyydellä tontin rajasta. Näin ollen maksurasite on kohdistunut vain osaan asemakaavoitetun alueen kiinteistöistä, vaikka hulevesijärjestelmän ylläpito hyödyntää kaikkia kaupunkiympäristön kiinteistöjä. Kerätyt perusmaksut eivät ole kattaneet hulevesien käsittelystä aiheutuneita kustannuksia.

Mikä muuttuu?

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2020, että hulevesien käsittelystä vastaa 1.1.2021 alkaen Haminan kaupunki. Myös hulevesiverkosto siirtyi Haminan Vedeltä kaupungin omaisuudeksi ja hallintaan. Valtuusto päätti tuolloin myös uuden hulevesitaksan käyttöön ottamisesta. Vastaavasti Haminan Vesi ei peri enää huleveden perusmaksua.

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla uusi hulevesitaksa kohdistuu niihin asemakaava-alueella oleviin kiinteistöihin, jotka hyötyvät kaupungin ylläpitämästä hulevesijärjestelmästä (hulevesijärjestelmän vaikutusalue). Tämä tarkoittaa, että aiemman reilun 1000 kiinteistön sijaan hulevesimaksua peritään jatkossa yli 4000 kiinteistöltä. Kerätyillä hulevesimaksuilla pystytään kattamaan hulevesien hallinnasta aiheutuvat kustannukset ja maksurasite kohdistuu tasapuolisemmin kiinteistön omistajille. Haminan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on esitetty ao. kartassa.

Mitä hulevesi on ja, miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vettä läpäisemättömiltä pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesijärjestelmä koostuu hulevesiviemäriverkostosta, avo-ojista, erilaisista vedenviivytysrakenteista, painanteista ja rummuista. Hulevesi johdetaan hulevesijärjestelmän kautta vesistöihin tai mereen. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se purkautuu vesistöön puhdistamatta.

Hulevesijärjestelmää tarvitaan rakennetun ympäristön hulevesien hallintaan, koska sadevedet ja lumien sulamisvedet eivät pääse vettä läpäisemättömien pintojen vuoksi luonnollisesti johtumaan ja imeytymään. Haminan kaupunki kuuluu merenrantakaupunkina myös tulvariskialueisiin, mikä täytyy huomioida hulevesien hallinnan ratkaisuissa.

Kerätyillä hulevesimaksuilla rahoitetaan hulevesijärjestelmän suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Jokainen hulevesimaksun piirissä oleva kiinteistö hyötyy hulevesijärjestelmästä, vaikka ei olisi liittynyt hulevesiviemäriverkostoon. Hulevesijärjestelmällä kerätään ja johdetaan vesiä hallitusti ympäristöön ja estetään, ettei vesiä siirry yleisiltä alueilta kiinteistöille tai kiinteistöiltä toisille. Hulevesien hallinnalla ylläpidetään katujen rakenteita sekä ehkäistään rakennuksille aiheutuvia haittoja. Kyseessä on kokonaisjärjestelmä, jonka ylläpitoon maksun piirissä olevat kiinteistöt osallistuvat.

Voiko hulevesimaksusta saada vapautusta?

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella, eikä siitä voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Aiempi Vesihuoltolain mukainen vapautuspäätös ei vapauta MRL:ään perustuvasta hulevesimaksusta.

Peritäänkö hulevesimaksua asemakaava-alueen ulkopuolella?

Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella. Tästä syystä hulevesimaksu ei kosketa asemakaavan ulkopuolisia alueita. 

Kuka vastaa hulevesimaksusta?

Hulevesimaksu on kiinteistökohtainen ja maksusta vastaa kiinteistön haltijat tai omistajat yhteisvastuullisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajat/haltijat ovat velvollisia maksamaan omistusoikeuksiensa suhteessa kiinteistön hulevesimaksun.

Kenelle lasku lähetetään?

Hulevesilasku lähetetään kerran vuodessa yhdelle kiinteistön omistajalle tai osapuolelle. Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia, laskun maksaja valikoituu seuraavin periaattein:

  1. laskutukseen tarvittavat tiedot ovat saatavilla
  2. omistaja asuu kiinteistön osoitteessa
  3. sukunimen aakkosjärjestys
  4. etunimen aakkosjärjestys.

 Miksi kiinteistön omistaja saa useita laskuja?

Jokaisesta vaikutusalueella olevasta kiinteistöstä peritään hulevesimaksu. Mikäli esimerkiksi omakotitalon pihapiiri koostuu useasta kiinteistöstä, lähetetään kustakin kiinteistöstä oma hulevesimaksunsa. Useamman maksun voi välttää sillä, että kiinteistöt yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi. Lisätietoa kiinteistötoimituksista löytyy Haminan kaupungin sivuilta.

Toistaiseksi maksuja ei voida niputtaa vaan usean kiinteistön omistaja saa erillisen laskun jokaisesta omistamastaan kiinteistöstä.

Pin It on Pinterest

Share This