#nuoruusympyröillä- näyttelystä on tehty YAMK-opinnäytetyö

Tutkimus osoittaa, että näyttelyn toteutus vastasi sekä museopoliittisen ohjelman, että Haminan kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Haminan kaupungilta toimivapaalla oleva nuorten osallisuudesta vastaava nuorisotyöntekijä Hanna-Kaisa Lähde on tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opintojen opinnäytetyön Haminan kaupungille. Opinnäytetyössä Lähde kuvasi Haminan kaupunginmuseon ja nuorisovaltuuston tuottaman #nuoruusympyröillä- näyttelyn osallistavan kokeiluprojektin ja tutki sen toteutumista opetus- ja kulttuuriministeriön 2018 julkaistun museopoliittisen ohjelman, Mahdollisuuksien museo sekä Haminan kaupungin kaupunkistrategian tavoitteiden ja sieltä nousevan kumppanuus- ja osallisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Osallistavia kokeiluprojekteja on toteutettu muissakin kaupunginmuseoissa, mutta #nuoruusympyröillä- näyttelyprojekti on ollut tiettävästi Suomessa ensimmäinen nuorten tuottama täyspitkä näyttely kaupunginmuseoissa. Nuoret ideoivat ja toteuttivat näyttelyn omilla ehdoillaan ja Haminan kaupunginmuseon ammattilaiset toimivat nuorten apuna.  Tutkimuksessa esiin nousseet tulokset kannustavat museoita rohkeuteen toteuttaa vastaavia kokeiluprojekteja muuallakin. Tutkimuksen mukaan kokeiluprojekti vastasi monilta osin opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittisen ohjelman tavoitteisiin.

Tutkimuksen mukaan osallisuus toteutui projektissa useammalla tasolla. Vaikka näyttely oli nimenomaan nuorten osallisuusprojekti, nuoret osallistivat muuta haminalaista yhteisöä mukaan näyttelyprojektiin. He järjestivät aineistonkeruutapahtuman, kävivät kaupunginmuseon muistelopiirissä haastattelemassa eri ikäisiä haminalaisia heidän nuoruusmuistoistaan, haastattelivat omia sukulaisiaan, keräsivät tarinoita ja näyttelyn aineistoa sosiaalisen median kautta.  Tässä osallisuus ulottui myös eri sukupolvien yli.  Näyttelyyn saatiin mm. yli 200 laina- ja lahjoitusesinettä haminalaisilta ihmisiltä. Ilman haminalaisten vahvaa osallisuutta näyttely ei olisi identifioitunut Haminaan, eli ”ympyröille.” Haminalaisen yhteisön tarinoista ja muistoista syntyivät myös näyttelyhuoneiden asukkaat, ominen tarinoineen.  Tarinat heräsivät henkiin nuorten ideoimien ja toteuttamien ”livingdollien” muodossa.  Tämä kaikki edellä kuvattu tukee tutkimuksen mukaan vahvasti myös kaupunkistrategiasta nousevia kumppanuuden ja osallisuuden tavoitteita.

Nuorille oli alusta saakka itsestään selvää, että he haluavat näyttelyn, joka on toiminnallinen ja johon yleisö saa osallistua. Näyttelyhuoneisiin sai mennä ja tavaroihin koskea. Näyttelyssä oli esillä runsaasti eri aikakausien vaatteita ja asusteita. Yleisöä kannustettiin pukeutumaan niihin ja ottamaan näyttelystä selfie ja tägäämään siihen #nuoruusympyröillä tai #haminannuva, kun julkaisevat sen sosiaalisessa mediassa. Näyttelyssä oli myös mahdollista pelata eri aikakausien pelejä ja selata eri aikakausien lehtiä.  Osallisuus toteutui siis myös näyttelyn aikana.

Tutkimuksessa selvisi, että näyttelyprojektin digitaaliset tavoitteet jäivät täyttymättä, koska tarvittavia äänentoisto-, editointi-, kuvankäsittely- ja audiovisuaaliseen toteutukseen tarvittavia laitteita ei ollut käytössä. Tässä kohtaa sekä museopoliittisesta ohjelmasta nousevat tavoitteet digitaalisuudesta, sekä kaupunkistrategian tavoitteet robotiikasta jäivät toteutumatta. Jatkossa digitaalisiin laitteisiin ja niiden hankintaan on syytä kiinnittää huomiota.

Opinnäytetyön toimintaympäristön muutosta koskevassa osiossa on tutkittu myös megatrendejä, joiden kautta on avattu yleistä kuntakentän muutosta. Keskeisiksi megatrendeiksi tälle työlle on valittu väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen. Väestön ikääntyminen on omalta osaltaan johtanut Kymenlaaksossa Kymsoten (sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) syntyyn ja sitä kautta Haminan kaupungin organisaation ja toiminnanohjauksen muutokseen.  Kaupungistuminen taas vaikuttaa kaikkialla Suomessa ja se muovaa kuntien toimintaa pito- ja vetovoimatekijöiden tarkempaan tarkasteluun. Kulttuuritoiminta mielletään yhdeksi veto- ja pitovoimatekijäksi. Tällöin kulttuuritoiminnan merkitys muuttuu.

#nuoruusympyröillä- näyttely toteutettiin osallistavana kokeiluprojektina Haminan nuorisovaltuuston ja Haminan kaupunginmuseon yhteistyönä. Näyttely oli avoinna Haminan kaupunginmuseon vintillä 14.2. 2018- 31.8.2018 (15.9.2018) välisen ajan ja sen näki yhteensä 2645 museovierasta. Näyttelyä oli toteuttamassa kuuden hengen nuorisoryhmä, jotka olivat 13- 19- vuotiaita haminalaisia nuorisovaltuutettuja, Haminan kaupungin nuorten osallisuudesta vastaava nuorisotyöntekijä, kaupunginmuseon museojohtaja, museokonservaattori, sekä amanuenssi.

#nuoruusympyröillä: nuorisovaltuutetut näyttelyn tuottajina Haminan kaupunginmuseolla YAMK-opinnäytetyö liitteenä. Se on toimitettu ammattikorkeakoulujen Theseus tietokantaan 5.2.2020.  https://www.theseus.fi/ Se ilmestyy sinne viiveellä. Lähde valmistuu ylemmän ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaksi kevään 2020 aikana.

 

Lisätietoja opinnäytetyöstä:

Hanna-Kaisa Lähde
044 300 9845
hannakaisa.lahde@gmail.com

Lisätietoja #nuoruusympyröillä osallistavasta kokeiluprojektista:
Paula Kouki
Museojohtaja
Haminan Kaupunki
040 746 4220
paula.kouki@hamina.fi