Haminan kaupunki ostaa Stora Ensolta Summassa sijaitsevan kiinteistön

Haminan kaupunki ja Stora Enso Oyj ovat neuvotelleet Kirstakivi -nimisen kiinteistön ostamisesta kaupungille Summan kylässä. Kiinteistön maa-alue sijaitsee Summan Paperitehtaan entisellä toiminta-alueella ja on pääosin asemakaavoitettua teollisuusaluetta. Maa-alueen pinta-ala on n. 28 ha. Vesialue sijaitsee Summanjoen edustalla ja sen pinta-ala on n. 247 ha. Kaupan kohteen hinta on yhteensä 182 110 euroa.

Kaupungin tavoitteena on hankkia alueita olemassa olevien, asemakaavassa varattujen teollisuusalueiden yhtenäistämistä ja toteuttamista varten. Kaupan kohde rajoittuu monilta osin kaupungin nykyiseen maanomistukseen.

Stora Ensolla on aiemmin ollut kiinteistöllä teollista toimintaa ja tukipalveluita. Kiinteistön alueella on tehtaan aikainen suljettu kaatopaikka. Suljetun kaatopaikan ja Kotkamills Oy:n naapurissa sijaitsevan käytössä olevan kaatopaikan suotovesien puhdistus tapahtuu Kirstakiven alueella. Kotkamills vastaa kustannuksista omalta osaltaan. Stora Enson kaatopaikan suotovesien tarkkailu jatkuu vielä noin 20 vuotta. Tähän mennessä ei alueella ole havaittu ongelmia. Jatkossa alueen tarkkailu siirtyy kaupungin vastuulle.

Summan entisen paperitehtaan alue ja sen edustan merialue ovat tutkituimpia alueita Haminassa. Merenpohjan ja pintavesien tila on parantunut paperitehtaan lopettamisen jälkeen viimeisen noin kymmenen vuoden aikana. Kaupunki on tietoinen maaperän, suljetun kaatopaikan ja merivesialueen epäpuhtauksista ja vastaa myynnin jälkeen Kirstakivi kiinteistön maaperän, pohjaveden ja merivesialueen kunnosta.

Kaupungin edustajat ovat käyneet läpi huomattavan määrän alueelta tehtyjä ympäristöselvityksiä sekä tehneet kiinteistöllä tarkastuksen. Samoin neuvoteltiin Aluehallintovirastossa niiden henkilöiden kanssa, jotka paperitehtaan toiminnan aikana olivat toimineet lupa- ja valvontaviranomaisina. Selvitysten perusteella alueella ei ole tiedossa ympäristöongelmia. Paperitehtaan toiminnan aikainen ja lopettamisen jälkeinen alueiden kunnostus ja kunnossapito on ollut vastuullista.

Ympäristövastuiden ja -velvoitteiden siirrosta Stora Ensolta kaupungille on neuvoteltu erillinen sopimus. Sopimuskorvauksena ympäristövastuiden ja -velvoitteiden siirrosta Stora Enso maksaa kaupungille 230 000 euroa.

Haminan kaupunginhallitus on 22.10. kokouksessaan hyväksynyt kiinteistökaupan ja ympäristövastuiden siirtymisen yksimielisesti.

Lisätiedot:
Kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu, matti.filppu@hamina.fi
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, tapio.glumoff@hamina.fi
Kaupungingeodeetti Aki Oksanen, aki.oksanen@hamina.fi

LIITTEET

Kartta_Summan kiinteistön osto